ןווקמה הרותה רפס 
(.FIREFOX-ב ןכו NETSCAPE 7-ב אקוד הייפצה בטימל) .בתכנ אוהש יפכ ,דומע רחא דומע (!תואיגשה ןמ ץוח) םלש הרות רפס הפ גצומ
(הידמ-יקיוב האר רתוי הבוט תוכיאל) .ידמ םילודג ויה םיצבקה - אלו :תוכיאה לע לצנתמ ינא שארמ
.רבכעב הנומתה לע שיקהל קר שי :בוט רתוי וארת ומצע ינפב דומע לכב ופצת םא
 
:םידחא 'םישודיח' טעמ ףאו הביתכה ךרד לע תורעה ונפסוה דומע לכ די לע

.הביתכה ינינעב תורעה - רוחשב
.(רחא םוקמב יתיאר אלש המ קר ללכ ךרדב) םיקוספב ןויעו תולאש ,תורעה - םודאב
.םירפסמו ןושל ינינע -  לוחכב
.("תסנכה תיב תורפס"ב יתאצמ אלש) האירקה לע תורעה - קוריבו
.'דכו םיפסונ תונויער ,תולאש ,תומיכחמ תורעה :רבד לכ לע תובוגת לבקל חמשנ
.םימיאתמ ואצמיי םא ומסרופיו ,ןוצרב ולבקתי םכלש םירמאמ םג
.086800231 ןופלטב וא elihu@saad.org.il :יילא רשקתהל ןמזומ הזכ הרות רפסב ןינועמה  *       

   הכיא     תור        םירישה ריש        רתסא        תלהק  :תולגמ     םירבד       רבדמב       ארקיו       תומש       תישארב  
                                      
השולש-םיישדחב םעפ קודבל יאדכ :םעפ ידמ ףיסוהל לדתשנ םירמאמ 
 
                  ת"מא ימעטב םירועיש                           
                                                .םירפוסה םורופ            
                                 הרותה רפסב ואצמנש תואיגשה תמישר          
                              הלפת אשונב םיצבק

                    :ןיול והילא לש תיושרפה רדס יפל האירק יקודקד ףסוא
 תלהק   הכיא     תור      םירישה ריש     רתסא תלגמ   :תולגמהו םירבד   רבדמב   ארקיו    תומש     תישארב     

.לארשי הידידי לש םייקודקד םירמאמ ףסוא
<>                                                                                                                                                                     
:(םתס) םיבורק םינינעו ם"תס ירתא המכ הנהו
  "תוא" תתומע
.ידומילו ירחסמ רתא - םיימש תכאלמ ןוכמ 
.תוצופנ תולאש ללוכ ,יללכ עדימ םע ירחסמ רתא - ם"תס רפוס
תוזוזמו ןילפת לע  (ם"תסה ראפ) ןייטשנבור
ןילפת לעפמ - לארשי רטוע
 לא-תיב ןילפת
תוזוזמ לע עדימ
 תילגנאב םירבסה -  היצמינא - ם"תס תויתוא רויצ
.רוא ןחלושל םיפקש רפוסל רוא
  ך"נו הרותה תאירק תונגנמ דומיל
(הרטפהו הרות) םימעטה תאירק תעמשה
.(תילגנאב) םירבסה םע האירקל רזע -  ?ןטק ץמק וא לודג ץמק
 (IE5-ל קר) דקונמ ך"נתה לכ
.(תויעב השוע NETSCAPE 7) .IE5-ל :תוארוהה יפל דחוימ ןפוג ןיקתהל שי םימעטו דוקינ םע ך"נתה לכ
.WORD 2000-ל עטק קיתעהל ןתינ ,תאז תורסוא ןניא תויוכזה םא    
דרגנינל די-בתכ לש תינורטקלא הסרג
(Unicode תסרג) דרגנינל די-בתכ
(PDF תסרג) דרגנינל די-בתכ פ"ע הקיארבה הילביב ך"נת
.(תירבעב) ארקמה ימעט לע דומילו רבסה
    .(תילגנאב) ארקמה ימעט לע טרופמ רבסה
."תעד" לש רתא - הרוסמה
הרטפההו הרותה יקוספ תארקה
(א) הרטפהו הרותה תאירק דומילל רזע
 (ב) הרטפהו הרותה תאירק דומילל רזע
(ג) הרטפהו הרותה תאירק דומילל רזע
(ה) הרטפהו הרותה תאירק דומילל רזע
.וקורמ גהנמ יפל רתסא תלגמו הרותה תאירק
ץובקה רתא
 ןווקמ ס"ש רבכ שי תעכו
:ריכהל יאדכ םגו
(הרות הנשמ ,ימלשורי ,ילבב ,אתפסות ,הנשמ ,ך"נתב שופיח)שדוק :תינונס
1 חספ לש הדגה
2 חספ לש הדגה
הזימרוו רוזחמ
  הבוצ-םרא רתכ לש הילימיסקפ ימולצת

.הז רתאב בותכה לכב 'דכו רתויו תינש שמתשהל ,רוכמל ,סיפדהל ,רוגאל ,רומשל ,קיתעהל רתומ 85140 ,בגנה נ"ד ,דעס 'בק ,ןונש אוהילא י"ע בתכנ
08-6800231 'לט
.תונומתה יצבקב לופיטה לע רהוז לאקזחיל הנותנ יתדות

:(.גמ ןישודיקל) 'ימויה ףדה תורואמ'מ הרהזא תאז לכבו
,תלוזה לש בתכמ תחיתפל המודב
.הרבע רבוע תושר אלל רז בשחמל סנכנה םג
:(!וברי ןכ) ם"תס ירתא המכ דוע
.הינקל תוצע םע "stam4u"
תוזוזמ ינינע

(תילגנאב רתאב טווינה) םיארוק ןוקית ךותמ םימולצת הוולמ יזנכשא אטבמב הרותה לכ תאירק - ד"בח
 רפוס - חוור לאכימ
(תילגנאב) רפוס - ףסוי-ןב ילא
 (רוקמה תא יתיהז אל) תוזוזמו ןילפת
 
:םירגאמ דועו
Hebrew Books
.תשרב שדוק ירפס לש הלודג המישר - תילאוטריוה הירפסה
Seforim-on-line
המכחה רצוא
.םנח הטילקל םג - דוסי ירפס ףסוא - 'תמא תרות
.תילגנאב - ך"נת ידמולל םירשקמ
.תילגנאב םג - ל"נכ םירשקמ דוע

.תירבעה הטיסרבואה םיקורס םירפס דוע
 
הפי םירשקמ ףסוא ךבקז לאיזר לש 1ףד
 
הפי םירגאמ ףסוא ךבקז לאיזר לש 2ףד
!ירצונ רוקממ (Unicode) דוקינ אלל ך"נת
סולקנוא םוגרת
ך"נתה לע ע"בשות
ך"נתה לע י"שר
הרותה לע ן"במר
(JPS) תילגנאב ך"נתה
(VULGATE) תימורב ך"נתה
תיסורב תורטפהו הרותה
תידרפסב תורטפהו הרותה

   ד"בח לש הרותה תאירק
ןמרבא ברה - חטשל ת"ס לוטלט
ןמית גהנמ - הרותה תאירק
(!ירצונ רמוכ ידי לע) םימעט אלל ך"נתה לכ תאירק