הלפת אשונב םיצבק
[זנכשא]

קסופמו ןקותמ חסונב ןינועמה רובצה תלעותל םנח םינתינ הלא םיצבק
."םתננשו" רודיסב יתקסיפש ומכ ,םיקודקד לע תורעהו [תורושה ךותב םיחוורמ תרזעב]
.תובוגתל ןכו ,הנכהל תופסונ תועצהל חמשא

:תורישי ילא תונפל לוכי רודיסב ןינועמה
086800231
fpzevo@gmail.com
[ךירצ םא חולשמ תפסות םע] ח"ש 40 ריחמה

:הנשה לכל

[לודג] ןזחל דובכה ריש

[דומעה תא בוזעל ךירצ רשאכ] לוח ימיל הרזע - "ןזחל דעס"

[לודג] הלדבה

.ילארשי ץרא ןוקיתל העצה תבש תורימז

[לודג] הנבל שודיק


[.ימלשוריה דומלתה יפ לע הסרגה] תכסמ םויס

"לודגה" שידק

לבאה תיבב םירומזמ


"םתננשו" רודיסל םינוקית ףד

דאמ לדגומ - ןוזמה תכרב


                                                         :םיגחל

הנשה שאר תרבוח


םיארונה םימיל הרותה תוכרבל רודיה

[ךורע אל] "תננוכ התא" הדובעה רדס

ללה

תומדקא

[הנושאר הסרג] תונעשוה

[הינש הסרג] תונעשוה

:תורשעמ יודיו


םילשורי םוי רדס

החפשמה םולשל הלפת

ןכודל םילוע רשאכ םינהכל רזע
תובוגת

םירחא םירמאמ

ישאר ףד