םירמאמ
םירחא םיאשונ
האירקה ןינעב
הביתכה ןינעב
(Netscape 6 וא IE5-ל) הרות רפס דובכ
(רלסקיפ רורד ברה לש רמאמל רשקמ)
PDF תסרג
'א תורבדה תרשע תאירק
(תומש) רגניול בקעי לש חול
(םירבד) רגניול בקעי לש חול
:WORDרפיול בקעי ברה לש םירמאמ
ןותחתו ןוילע םעט
רפוסה לש החונ הביתכל ןקתמ
(WORD ץבוק)
?'ינאו התא' וא 'התאו ינא'
בכוכ דוד תאמ 'ו' תואה לש אטבמ
'םירפוסה תוביתנ'ו 'לאפר די' ינולעל תוחתפמ
'םהל 'ה רמא רשא ,השמו ןרהא אוה'
תבש לילב 'ולכיו' תרימא
(ןייטשפא בקעי ברה תבושת) םידומעה יוו

םיה תריש
(ןילוסא דוד ברה תאמ הבושת) (א) םיה תריש
תדחוימ הבית - בשיו
םינהכה תכרב תאירק
(ב) םיה תריש
םירופ ידודיח
ערכה םהל ןיאש תוארקמ
(פ"לרח הבול לש רמאמל רשקמ)
תונושה תודעב הביתכה חסונ ילדבה
תוזוזמ תקידב
תוחנ תויתוא
רגניול בקעי - רתסא תלגמ תביתכ
ןתשוחנ לאומש ברה תאמ ןילפתה תורשכ לע
(ה"סשת ןסינ בגנ תודש ןולעב עיפוה רמאמה)
תובחר תויתוא
תירושא בתכב הביתכ
הלחתכל עמש תאירק
הרותבו דומלתב ם"תס תורוקמ

חנ-אושו ענ-אוש
תוזוזמ תקידב

איעגה
םישגליפה ינבלו

הרותה תוכרבב רודיה
'גלוק ורוטב םולשתב סרוק :ם"תס דומיל

'םיתש' הביתה תאירק
תונושמ תויתוא

ארקמה ימעט אשונב תורוקמו םירפס
הרותה עצמא

לע לעד ןויכ אתשבש
(קנרפ לאירוא לש DOC רמאמ)
(ןילוסא דוד ברה תבושת) וניזאה תביתכ תרוצ

וניזאה 'פב 'הל ה לש הביתכו האירק
(רגניול בקעי PDF רמאמ)תובוגת
ישאר ףד