?'התאו ינא' וא 'ינאו התא'
  

וא 'ינאו התא' :רמולו תלוזה תא םידקהל רובידב סמונמ יכ םידמלמ םיתעל
.תורחא תופשבו תילגנאב רבדה הפיו בוטו .'יניבו ךניב'
:ך"נתה יקוספמ הז תא חיכוהל ןתינו ,תירבעב רבדה ןכ אל ךא

התאו ינא תירב התרכנו
ךיניבו יניב 'ה טפשי
ךיסוסכ יסוסכ ,ךומכ ינמכ
הלודג האטח יתכלממ לעו ילע תאבה
ידכנלו ינינלו יל

- תלוזל 'ינא' םהב םימידקמש ,תוארקמ תורשע יתאצמ

-ו ינא 25-כ
ןיבו יניב 31
םהמו ינממ
-לו יל 10
ןיבו וניניב 3
תאו יתוא 6
דעבו ידעב 2
-בו יב 2
ןעמלו ינעמל 3
ךינפלו ינפל

.הברה דועו


:םירחאל םימידקמ 'התא' םג

-ו התא תורשע
-לו ךל 14
ןיבו ךניב  3
'וכו

.'דכו 'יתוא' וא 'ינא'ל והשימ וב םימידקמש דחא הרקמ ףא יתאצמ אלו

ייוניכו ישילש ףוגל ינש ףוג ,ינש ףוגל ןושאר ףוג םימידקמ :תויומידק רדס שיו
.'ןרהאו םהו התא' :םירחאל םימדוק ףוגה
.םשה דובכמ הארנכ םהינש ,(אכ רבדמב) 'ךבו 'הב ונרבד-יכ' ,(ה םירבד) 'םכיניבו 'ה ןיב :ללכה ןמ םיאצוי םירקמ ינש יתאצמו
.וניתובא ומכ רבדל ךישמנ דחי לארשי םע לכו םתאו ינא ףא ןכל

תובוגת
תומש רפס
םירחא םירמאמ

ישאר ףד