תדחוימ הבית  -  בשיו

.ך"נתב תובר דוקנ תורוצ 'בשיו' הביתל
:התמגודכ דוע יתאצמ אלו


 
 

תובוגת

םירחא םירמאמ

ישאר ףד