םירישה ריש
.םירישה רישל האירק יקודקד !שדח
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)

. ילא לש רתאה תא האר הלגמה תאירקל הנגנמל
הביתכמה ,הבוצ-םרא רתכ יפ לע הבתכנ הלגמה
           םירקמבו ,תומותסהו תוחותפה תוישרפה תא
                             .ביתכה תא םג םידחא
.תעכ יל שיש בוטה הז :הנומת יצבק תוכיא לע החילס שקבא

1-2
3-4

 םירמאמ

 תובוגת

ישאר ףד