הכיא
.הלגמל האירק יקודקד
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)

.הפ תאצמנ הכיא לש (הרידנה) לוגס-אקרז תמיענ

1- 2
3-4
5-6

םירמאמ

תובוגת

ישאר ףד