תובוגת
םיאבה םידומעה
הכיא
ישאר ףד

.ילא לצא אצמל רשפא הכיאל הנגנמה תא
הביתכמה ,הבוצ-םרא רתכ יפ לע הבתכנ הלגמה
םירקמבו ,תומותסהו תוחותפה תוישרפה תא
.ביתכה תא םג םידחא

.אריעז 'ל' - אול
.אריעז 'ט' - ועבט


תובוגת
םיאבה םידומעה
הכיא
ישאר ףד