תישארב

.תישארב רפסל תוישרפה רדס יפל האירק יקודקד !שדח
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)

     1 2 3 תישארב 
4 5 תישארב
 6 7 חנ-תישארב
 8 9  חנ
 10 11 חנ
12 13 ךל-ךל - חנ
 14 15 ךל-ךל
 16-17 אריו - ךל-ךל
 18-19 אריו
   20-21 אריו
 22-23 הרש ייח - אריו
 24-25 הרש ייח
 26-27 תודלות - הרש ייח
 28-29 תודלות
 30-31 אציו-תודלות
 32-33 אציו
 34-35 אציו
 36-37 חלשיו-אציו
 8-39 חלשיו
 40-41 חלשיו
 42-43 בשיו - חלשיו
 44-45 בשיו
 46-47 ץקמ - בשיו
 48-49 ץקמ
 50-51 ץקמ
 52-53 שגיו - ץקמ
 54-55 שגיו
 56-57 יחיו - שגיו
 58-59 יחיו
 60-61 תומש - יחיו

  םירבד   רבדמב   ארקיו   תומש

 םירמאמ

 תובוגת

ישאר ףד