תומש

.תומש רפסל תוישרפה רדס יפל האירק יקודקד !שדח
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)

60-61 תומש-יחיו
62-63 תומש
64-65 תומש
66-67 אראו-תומש
68-69 אראו
70-71 אב-אראו
72-73 אב
74-75 אב
 76-77חלשב-אב
 78-79 (םיה תריש) חלשב
 80-81 ורתי-חלשב
 82-83 ורתי
 84-85 םיטפשמ-ורתי
 86-87םיטפשמ
 88-89 המורת-םיטפשמ
90-91 המורת
92-93 הוצת-המורת
94-95 הוצת
96-97אשת יכ - הוצת
98-99אשת יכ
100-101 אשת יכ
 102-103 להקיו - אשת יכ
 104-105 להקיו
 106-107 להקיו
 108-109 ידוקפ-להקיו
 110-111ארקיו-ידוקפ

תובוגת

  םירבד   רבדמב   ארקיו   תישארב

םירמאמ

ישאר ףד