ארקיו

.ארקיו רפסל תוישרפה רדס יפל האירק יקודקד !שדח
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)

 110-111 ארקיו-ידוקפ
 112-113ארקיו
 114-115ארקיו
 116-117 וצ-ארקיו
 118-119 וצ
 120-121 ינימש-וצ
 122-123 ינימש
124-125 עירזת-ינימש
126-127 היהת תאז - עירזת
 128-129היהת תאז
 130-131תומ ירחא - היהת תאז
 132-133תומ ירחא
 134-135םישודק - תומ ירחא
 136-137רמא-םישודק
 138-139רמא
 140-141רמא
 142-143רהב-רמא
 144-145יתקחב-רהב
 146-147יתקחב
 148-149רבדמב-יתקחב

תובוגת

   םירבד   רבדמב   תומש   תישארב

םירמאמ

ישאר ףד