םירבד
.םירבד רפסל תוישרפה רדס יפל האירק יקודקד !שדח
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)

 200-201  םירבד-יעסמ
 202-203  םירבד
 204-205  ןנחתאו- םירבד
 206-207  ןנחתאו
 208-209  ןנחתאו
 210-211  בקע-ןנחתאו
 212-213  בקע
 214-215  בקע
 216-217  האר-בקע
 218-219  האר
 220-221  האר
 222-223  םיטפוש-האר
 224-225  םיטפוש
 226-227  אצת יכ - םיטפוש
 228-229  אצת יכ
 230-231  אצת יכ
 232-233  אבת יכ - אצת יכ
 234-235  אבת יכ
 236-237  אבת יכ
 238-239  םיבצנ - אבת יכ
 240-241  ךליו-םיבצנ
 242-243  וניזאה-ךליו
 244-245  הכרבה תאזו - וניזאה

תובוגת

    רבדמב ארקיו תומש תישארב

םירמאמ

ישאר ףד