תור תלגמ

. ילא לש רתאה תא האר הלגמה תאירקל הנגנמל

(תיזנכשא הרבה) םימעטב הלגמה תאירק
.ןווקמה ןזחה לצא תידרפס הרבהב האירק

.תור תלגמל  האירק יקודקד !שדח
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)

הביתכמה ,הבוצ-םרא רתכ יפ לע הבתכנ הלגמה
           םירקמבו ,תומותסהו תוחותפה תוישרפה תא
       .ביתכה תא םג םידחא
:תונומתה יצבק תא םיוולמה םינמיסה לע החילס שקבא
.םולצתה ןמ קיתעמה רפוס לע לקהל םנמיסה תא יתפסוה 

1-2
3-4

 םירמאמ

 תובוגת

ישאר ףד