רתסא

.תומותס ןלוכ תוישרפה ךא ,הבוצ-םרא רתכ יפ לע הלגמה חסונ
.תרגא ומכ הלגמה תא סורפו חותפל םיגהונ

.ןמה תאכה ללגב ועמש לכה אלש ששח שי רשאכ רוזחלו בטיה הבית לכ אטבל שי
(.יתבתכש המ גהנמה לע הארו )
.םוקמב םהילע ריענו הלגמה תאירקב םיגהונ םיבר םייוניש

.הליגמה ףוגב (mp3) האירקה ןמ לוק יצבוק ופסונ

 ראשל דוגנב ,טאל םתוא םיארוק .םיבוצע םיעטקב שמשמ אוהו ,'הכיא' תנגנמב האירקה אוה רתויב ץופנה יונישה
.ידוהי אל רוקממ הנגנמב שמתשהל אל יוצר .םירפסב םיותהו ,תונושה תולהקה לש תויתרוסמ תונגנמ םג שי .הלגמה
- םירפסב רזעהל םיקיתו םיארוקל םג ץלמומ
ןייד-רבו  ןילטייצ  לש  רתסא תלגמ :שדק יארקמ  'א
(תילגנאב) לייו לש הלגמה תאירקל ןקותמה ןוקת  'ב
.ילא לש דמחנה רתאבו ,'תוננר' לש ( םינוש םיחסונ  4 ) תוטלקב ןכו
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)  .הלגמל האירק יקודקד ,תוארל יאדכ םג

613.org לש רתאב (דאמ) תיזנכשא האירק עומשל רשפאו
  ןווקמה ןזחה לצא תידרפס הרבהב תיזנכשא הנגנמב המיענ האירק עומשלו
.וקורמ גהנמ וא taamim.org -ב (לבב גהנמ) הפי תידרפס האירקו
.רמאמ האר הביתכה לעו .הידפיקיו לש רתאב םג הארו

1 2
3 4
 5 6
 7 8
 9 10

  םירבד   רבדמב   ארקיו   תומש    תישארב

 םירמאמ

 תובוגת

ישאר ףד