תלהק
.הלגמל האירק יקודקד !שדח
(ןיול והילא ידי לע WORD ץובק והז)


. רופצ השמ 'פורפ ירבד תא תוארל יאדכ ,תלהק תאירק ןינעב

     1- 2
3-4
 5-6
 7-8
 9

 םירמאמ

 תובוגת

ישאר ףד