:רפסב תואיגש לכ תמישר
:תויהל ךירצ
:האיגשה
:םוקמה 
תוחפשמ
תחפשמ
חי י תישארב
םידריו
םדריו
בי חכ תישארב
המיריו
הימיריו
המ אל תישארב
ןושדו
ןשדו
אכ ול תישארב
ירחה
ירוחה
טכ ול תישארב
תפי
תופי
ד אמ תישארב
ללגתהל
ללוגתהל
חי גמ תישארב
וחתפיו
חתפיו
אי דמ תישארב
סחת
סוחת
כ המ תישארב
םירצמ
(תרבוחמ אל 'צ'ה) םירנימ
בכ ט תומש
תירשע
תירישע
ול זט תומש
ךביא
ךיביא
ד גכ תומש
ינפל
יפל
ו ל תומש
םהל
םכל
אכ ל תומש
תדעה
תודעה
כ מ תומש
ןהילע
ןהלע
ט ד ארקיו
תלולב
הלולב
בי ז ארקיו
םירכבה
םירוכבה
כ גכ ארקיו
םכתזחא
םכזחא
דכ הכ ארקיו
הנממ
ונממ
אי זכ ארקיו
םמיה
םימיה
ה ו רבדמב
הרשע
תרשע
נ ז רבדמב
יחבז
חבז
י י רבדמב
ינורצחה
ינרצחה
ו וכ רבדמב
שבכל
שיבכל
אכ חכ רבדמב
םוקמה
םוקמב
אל א םירבד
יתדמע
תדמע
י י םירבד
םתא
התא
אל אי םירבד
תומקמה
תומוקמה
ב בי םירבד
ולו
אלו
ו טי םירבד
ךידי
ךדי
טי דכ םירבד