ינורטקלא ראדב ולאשנש תולאש
תורעהו תולאש
:ןכותה
ןטק ץמק ןינעל  .1
"ךכרבי" תאירק לע  .2
ןותחת\ןוילע םעטב תורבדה תרשע תאירק  .3
"ודגנכ רזע" לע הרעה תובקעב  .4
"אעיטק 'ו" לע  .5
בשחמל ם"תס ןפוג  .6
| :קספ ןינעב  .7
ינרדומ קוסיפל םימעטה תאוושה  .8
בשחמב ארקמה ימעטב שומישו הדלקה  .9
ם"תס דומיל לע עדימ .10
ןמית ירפסב הרותה חסונ ייוניש .11
ך"נתה 'ןפוצ' .12
תוליגמו הרותה תאירק לש תוטלק .13
חנ-אושו ענ-אוש תאירק לע .14
תחא הזוזמ לע הלאש .15
:תילגנאב
1. General questions for scribes
2.On the Kamatz Katan          

:ןטק ץמק ןינעב תיללכ הלאש


.אובת יכ תשרפב "תוינאב"-ו "םיילחו" יבגל ןויד תסנכה תיבב ונלצא ררועתה
.אורקל יתגהנ ךכו .ןטק ץמק אוה 'ב-ו 'ו שומישה תויתואב ץמקהש לבוקמ היה ילע
.םידרפסה לצא וזכ האירק תרוסמ שיש ןעט אוה .(ןבומכ תידרפס הרבהב) לודג ץמקכ םארק ,הנשה ונלצא ארקש ימ
.הלודג העונת לע הרומ הניא ,םש איעגה תואצמיהש ,ארקמה ימעט לע ראיורב ברה לש רפסב יתיאר
.ףטחה תעונת תא תלבקמ ףטח ינפל שומיש תואש ינלבוקמ ןכ ומכ
?ןטק וא לודג ץמק והז ךתעדל םאה ,לואשל יתיצר ,ןכ-םאו
.תדרפנ היגוס וזש וא ,דועו ,"ולהא" ,"יח-דמעי" ,"םירהצ" תורוצב תמייק הלאש התוא םאה ,ןכ ומכ
?הז אשונב םינדה תורוקמ ריכמ התא


:האר ףא-ירחב לע

http://www.saad.org.il/elihu/shemot/36.html
:תרחממ
http://www.saad.org.il/elihu/shemot/41.html
:תוינאב
http://www.saad.org.il/elihu/devarim/118.html
 
.תונוש תורוסמ שי יכ .תיקודקד הניחבמ קר לבא ,הלא םינינעב יתעדל קדוצ התא .תורצק תורעה קר הלא
לכל יכ יל הארנ .ינויגה אל ללכ הז  םא םג !המ יהיו ,לודג אוה איעג םע ץמק לכש ידמל הקיתע תרוסמ שי ןכא םידרפסל
 ק"קב 'םדק' לבא ,ג"קב ' לכ' ארקל ,דגנכ תויאר תורמל ,גהונ ינא ?תימראב ןטק ץמק שי ךתעדל םאה .םויק תוכז שי תורוסמה
.ק"קב ןבומכ םש ארקנ ' לכ'ו ,תירבע אוה  'םולש השוע' םג .ץמק ףטח
אלא 'ףוטח ץמק' וניא אוה יכ
.י"ש תחנמב שפח ך"נתב תורדגומ תולאש דוע ךל שי םאו
.הרעה שי םימעפל םשו ,םינמיתה לש ' 'גאת רתכ' שי הרותל
,םוקמ לכב תורעה שי יחאיר לאומש לש "םינמיס" םיארוק ןוקיתל
.תואיגש ול שי :רמוא אוהש המ לכ לבקת לא לבא
.תורוסמה ןמ ידמ רתוי םימלעתמ םה יכ ,םינקדקד לע ץילמהל רשפא יא
.לכמ םהל בושח ןויגהה ירה יכ
:האר .דמחנ רפס שי ,תילגנא ארוק התא םא
http://www.yodanco.com
.שדחמ איצות ה"יאש יל הרמא תרבחמה .ןליא-רבב םינסחמב ותוא יתיאר
?ןיא ימל .תואיגש שי הלצא םג לבא

:בכוכ דוד ארוקה לש ידמל הכורא הרעה ירהו
.לודג וא ןטק ץמק אוה (חס ,חכ) םירבדב תוינאב הלימה 'ב תואה תחתש ץמקה םא רוריבה ןינעב

איעג ומע שיש אלא ,ןטק אוה הרבסה יפ לעש ץמקב הליגרה הלאשב קר יולת וניא ןינעה
אוה שוריפה םאה ,הלימה תועמשמ יבגל הלאשה תמייק תוינאב הלימב .םירהצ ומכ ,(גתמ)
תדקונמ 'בה יזא ,'תוינאה ךותב' אוה שוריפה םא .'תוינא ךותב' וא 'תוינאה ךותב'
.'צב ןטק ץמקב םירהצ םיארוקה םתואד אבילא םג ,לודג ץמקב

,אבוצ םרא רתכ רפס רבחמ ןיביי לארשי רוספורפ לש ותיבל יתכלה הנש םירשעכ ינפל
דוקינב 'תוינאב' הלימה לש די יבתכ ימוליצ ודיב שי םא ויתלאשו
,וימעטו ודוקינ
םיעטק קר םנשיש דימ יל רמא אוה .ןטקל לודג ץמק ןיב הנחבה שי וב  ילארשי ץרא
.לודג ץמק היה םש ,הזכ םוליצ אצמו קדב אוה ךא ,ילארשי ץרא דוקינב םיטעומ

:טי ,וט קרפ םירבד יש תחנמב האר ,המודק תקולחמ הזב שי ,איעגב ןטק ץמק ןינעב
ומכ תולמה יתש ןיב ףקמבו ךיראמב לכ תלמ ןשי סופדבו י"כ םיקייודמ םירפסב - רוכבה לכ
ב"ע 'ע ט"נ ד"ל ב"כ ןמיס םילית רפסב ןהב אצויכ םיברו ךשעמ לכב לצא ליעל יתבתכש
.ב"מ 'ב 'א ןמיס הימריבו ט"כ 'ב ה"דו א"כ ז"י 'ו ןמיס ילשמב ןכו ו"יק ז"פ
אל יכ ףוטח ץמקב םלוכ תאירק מ"מו םיגותמו םיפקומ 'ג וילע בותכ םהמ 'א ןויליגבו
תרוסמה פ"ע בחר ץמקב םהש ט"י ילשמ שר יחא לכ ה"ל םילית הנרמאת יתומצע לכ קר אצמנ
ףא ודימעמו ותוא הנשמ םעטה יכ בתכש ידרפסה הנקלא 'ר ירבדכ אלש הזו ףקמ םהב ןיאש
לכ ומכ אטבמב חתפל ץמקמ דוקינה תרבה תונשל םעטה אב ןכל יכ לודג ץמקב אוהש יפ לע
.הלחמה לכ רוכבה

.איעג םע ףוטח ץמק ןכתי הליחתב איבהש העדלש ירה

:זל קוספ טכ קרפ תומש יש תחנמבו
םישדק ושדק ףטח ץמקב בושי םלוחב איהש שדק תלמו א"צק ףד תוחצ רפסב ארזע ןבא של"זו
הארנ הנוי 'ר ירבדמש ףוטח ץמקה יללכ ףוסב ש"מ ןייעו .ח"ש ו"פב ןח תיולה כ"כו .כ"ע
ץמקה יללכב רזועה תרזעב הז ןינעב ךיראא דועו .בחר ץמקב םישדק תלמ םלועל ארוק אוהש
:ש"ע ףוטח

.איעגה תורמל ,ןטק ץמקב תדקונמ םישדק הלימב 'ק תואה ןח תיולהו ארזע ןבא תעדלש ירה

י"ע הגהנוה אלא ,שממ המודק תרוסמ לע תתתשומ הניא לודג ץמקכ הזכ ץמק תאירקש ןכתיו
ןמיס תא בורל תנייצמ ןכא איעגה ןכש ,הרבס ךותמ ורוד ינבו ק"דרה ןוגכ םינקדקד
.איעגב םיצמק יגוס ןיב ןיחבהל ותחנ אל םהו ,ןטקל לודג ץמק ןיב ןחבהה

.תינורקע םיכסהל םיבייח םירקוחו "תורות יתש ןיא" יכ ל"ז ןמלרפ לאכימ םעפ יל רמא ירהו ,ןוכנ בתוכ התאש המ לכ
.םירקוחה יאצממ תא תרתוס איהו ,האירק תרוסמ םידרפסל שי ירה .תרוסמה ןינעל תונוש תושיג שי לבא
?קדוצ ימ
 .האירקל םינוש םיגהנמ וא תורוסמ ויה םדק ימיב םג יכ יל הארנ !םהינשש בר ןמז השגרה שי יל
 ,אשונב ןיינעמ האירק רמוח הצרת םא . A-ל O ןיב דימתמ ףוליח שי תורחא תופשב םג
 תאירקב יונישה לע ןד אוה םש .תירבעה 'רבינואה תאצוה - רדלא לש "תיזנכשא-םדקה האירקה תרוסמ" תא הסנ
 .ץרא התואב םירכנה לצא המוד ךילהתל ליבקמב הרק רבדהש "חיכומ" אוהו ,זנכשאב (לודגה) ץמקה
 .ללכ ןוכנ הז ןיאש וארה םירחא םירקחמ ,ספדוהש ירחא .ינמיתה ץמקל םהלש ץמקה ןיב רשק ןיא ןכלו
 . A-ל O ןיב םלועה לכב ףוליח שי :הנוכנ תחא הנקסמ לבא .םינמיתה ןמ עפשומ ןכא יזנכשאה ץמקה יכ
.םילילצה ינש תא םיאטבמ םיאקירמאהו םילגנאה ךיא םג לשמל האר
 .תוקפוסמ ןיצמק ארקל ךיא תוצלמה ול שי ראיורב ברה לש ברוח שמוחב
.וירבדכ תושעל קיזי אל לבא ,לכה םע םיכסמ אל ינא


 
.(םינהכה תכרב לע רמאמב) "ךכרבי" ןינעל

.ךכרבי לש 'בב גתמה תרסה יבגל
.ללכ יל ןבומ אל
?'רב ומוקמב גתמ םישל ךירצש רמא ימ, גתמה תא ריסמ התא םא םג
!'רב גתמ לש תרוסמ םוש ןיא ירה
!ללכ תינשמ המעטה לש הרורב תרוסמ ילב ונראשנ ,'בה לש גתמה אלל
.תיזנכשאה אלו, תינמיתה היגהה יל הארנ הזכ בצמב
.איעגב הבוגמ הניא םא םג ,תורבה 3 תב הלימב היהת תינשמ המעטה ,הלימב ללכב איעג ןיא םא םג
!םיכסמ ינניא
.תילוגסה 'רה לש הרבהב תינשמ המעטה עובקל ינויגה אל הז .שוביש יל הארנ יזנכשאה גהנמה
 :םיגהנמ ןינעב חוכיו םיתעל יל שי .הנותחתה לע ודי הנשמה לכו ,םייק גהנמה לבא ,שוביש אוהש ןכתי
,ןשיה ןמ רתוי בוט שדחה גהנמה דימת אל .םייק גהנמ לוספל םיאב
םצעב םה כ"דבו ,תונוש תולהקב םיגהנמ 'םישדחמ' שי
,די-יבתכ לע ךל םיעודי יאדוב םג .ללכ םיגדהל אל ינשרה אנא לבא ,םילוקלקל תובר תואמגוד איבהל יתלוכי .םילקלקמ קר םה ךכבו
.דאמ ןינעה הנתשהש דע ,תפסונ הלימ 'ןקת' בושו רחא אבו .'ןקת' אוהו .קיתעמל 'םיינויגה םיארנ אלש'
.ריבס קפס לכ לעמ חיכוהל ךירצ לבא,םיבר םישוביש שיש םיכסמ ינא ,ןבומכ .ארקיעמ לוספכ חכומ אוה םא אלא ,ןשיה גהנמה לע רומש ןכל
.'ר'ב איעג שיש יתנעט אל ינאש יד יתשגדה אל ילוא
,תויזנכשאה תולהקה גהנמ תא קזחל יתעצה קר
.איעג םש שי וליאכ םינהכה םיארוק םלוכ וא ןתיברמש
.תמאה תא םיגציימ בורל יכ ,םייממע םיגהנמל זובת לא ,אנאו


.ןותחת\ןוילע םעטב תורבדה תרשע תאירק ןינעל

,םיזנכשאה גהנמ לע ההימת ןיפוליחל וא ,םידרפסה גהנמל קוזיח טושפ םה ,ןוילעה םעטה יבגל יתבתכש םירבדה
.וגהנ - וגהנש המ לבא .היפל םיארוק םניא לבא ,ןנחתאוב
םג ןוילע םעט לש תרוסמב םיקיזחמש
.ןנחתאובו ורתיב םג ןוילע םעטב אורקל גוהנ ,(ביבא לתב יתדה רעונה גוח) יתלדג ובש תסנכה תיבב ,העידיל םתס

.רוביצב ןוילע םעטב דימת ארקל םיגהונ םידרפסה ןכא
.רמאמב םיזנכשאה גהנמ לע שוריפב יתבתכ ,לבא
.םש יתרכזהש רפע ףסוי רמאמ תא םג הארו

,ארקל ץילממ ינא ,לוכשא 'צוה ,דלפניו לש 'ארקמה ימעט' רפסה ךל שי םא
.(56 'ע ץ"רא רתכ) ראיורב ברה ירבד תא םג ארק ןכ רחא דימ לבא
 
.ןמה ינב תרשעו "לאפר די" ינולע לע

? םתוא גישהל ןתינ ןכיה איה יתלאשו - םהב םיקסוע "לאפר די" ינולעש םיאשונ לע ךלש רתאב יתארק
(תורוש 28ו 21) יתיאר ינאש תוליגמה לכב , דחא דומעב ובתכי ןמה ינב תרשעש ךירצש רמאנ אלש תנייצ - רתסא תליגמ יבגל
  ? דחא דומעב םיבותכ ןמה ינב תרשע

זוזאמ ברה לש םימחר אסכ תבישימ םיאצוי לאפר די ינולע
6774060 סקפ וא 036767163 ןופלט ,26 לאיזוע ברה בוחר ,קרב ינבב
,דרפנ דומעב ןמה ינב תרשע תא בותכל גוהנ ,תמא
,הליגמב תורוש הרשע תחאמ רתוי שי רשאכ לבא
.דומעה תא אלמל ידכ תויתואה תא לידגהל םיכירצ
,דומעה לכ תא תללוכ איה יכ ,תרתומ ןכא ,וקספש יפכ ,תאז הלדגה
."תויתבר" תובשחנ תולודגה תויתואה ןיאו
.לידגהל ךרוצ ןיאש אוה רתויב רדוהמה ,ךדיאמ
.דחוימב תוסג תויתואה ,תורוש 42 -ב הליגמ םיבתוכ רשאכו
.רחא ןורתפ אצמל בוט ,ןכל
.הליגמה תביתכ יניד אצמת אצרת ןמיס (םייח חרוא) ךורע ןחלושב
.זט ןטק ףיעסב הז ןינעב קוידב ןד ןויצה רעש םשב םילכ אשונ
,המוד ןויד שי 'רפוסה תכשל' רודמב ,דירפצנג לש רפוסה תסק רפסב םג
.םש 'םדא-תמשנ' ירבד תא רתוס אוהו
,ופוסב וא דומעה תליחתב עטקה תא בותכל טלחהב רתומש איה הנקסמה
,הרושה תליחתב 'שיא' רשאכ ,הריש ומכ תורושה תא םיבתוכש יאנתב
.הפוסב 'תרשע'ו
.רואיבב קספש המ יפ לע גהונ א"רגה אצאצכ ינא ,בגא ךרד

 
."ודגנכ רזע" לע הרעה ירחא הלאש תובקעב

.ךמל היה לקלקש ןושארהו .תחא השא אלא םדא אשי אלש זמר - דיחי ןושל

.ךכ לכ הבר תוריהמב הילע תבגהו יתרעהל תוניצרה אולמב תסחיתהש דאמ ךל הדומ ינא
.הלאש יבלב התלע ךתרעהל הבוגתב
עודמ .הימגיב-רתויו םישנ יתש תחיקלל ךכ לכ תגייתסמו תדגנתמ הרותה םא
וא יונפ רבג רשאכ קר אוה הרותה יפ-לע ףואינ עודמ ?תאז רסוא וניא ה"בקה
?םיכאלמ לע קר לח םישנ יוביר רוסיא לע קוחה עודמ ?שיא תשא לא אב יושנ
תחיקל לע רוסיאה ירהו ?ליגר םדא לע לחש הרותב קוח וא ללכ םוש ןיא עודמ
.םושרג ונברד לש םרחב קר עיפומ םישנ יתש

תולבגמב לבא ולש םינושה םירציה םע תויחל
םירציה תא ןסרל ודעונ לשמל ראות תפי וא ןקה חוליש
םייחה ןמ תונההל רתומ ןיידעו 'ףרוג' אל לבא ,רוסיא םנמא שי
תורתומב םמצע םיכלכלמש םדא ינב ןומה ןמ םישורפ ויהתש 'ויהת םישודק' יוטיבה תא שרפמ ן"במרה הז דגנכ
.םיימורה ומכ גוהנל ןוכנ הז ןיא לבא םיצורש המכ לוכאל רתומ .םירתומ םירבד רמולכ
.הוצמ הז ירה הזמ רתויו (אטח תושיא יסחיב םיאורש םירצונה ומכ אל) השא םע תויחלו ןתחתהל רתומ

.םימלסומה ומכ םישנ הברה תחקל ןוכנ הז ןיא לבא
.תוינפוג תואנה תונההל םדא לכ תוכזב ריכהו ישונא רתוי היה ם"במרה ותמועל ,טעמ אל ןפגס היה ן"במרה
:םיכאלמה וסעכו הרותה תא לבקל אבש השמ לע שרדמ םג יאר - םיכאלמ ונניא ירה
.רקיה רצואה תא םדא ינבל תתל המל ולאש
.הרותה תא םיכירצ םניאש וניבהש דע 'וכו (ףאנת אל) השא םהל שי םאו (בנגת אל) שוכר םהל שי םא םתוא לאש השמ

.(סחניפ 'פ תלחת) "אעיטק 'ו" ןינעל

.העוטק הניא םולש יתירב לש ו"אוהש הרות רפסב הלאש התלע

. קופקפ לכ אלל רשכ אוה ןכלו 'ו'ה תא םיעטוק ןיא ינמית רפסב
.ילש רתאב חסונה ילדבה לע האר
.5-ו 4 םירפסמ לאפר-די ינולעב הארו

אוהש 'גאת רתכ רפסה תא תוארל ץילממ ינא
.ןמית יגהנמ תא םוקמ לכב ריבסמ

תיזנכשא הלהקב ינמית רפסב שומיש ןינעב ב"נ
.ןימוחתב ואל ינב ברה לש רמאמ האר
.ימצעב שפחא ךל השק םא לבא ץבוק הזיאב רכוז ינניא

.ם"תס ןפוג ןינעל

רתא אצמא ןכיה תעדל שקבמ ינא
.יקוח ןפואב הדרוהל םינתינה ם"תס םיטנופ ובו

ךל ירה
http://www.baisyisroel.org/download_fonts.htm
EXPLORER-ב שמתשהל רשפאש חוטב אל לבא 
WORD-ב שמתשהל טלחהב רשפא
FONTS םשב הירפסב םיצבקה ינש תא רומשל ךירצ התא
.ללכ ךרדב WINDOWS םשב הירפסב אצמנש
.הנקתהה תוארוה יפ לע אנ השע ,ןיפולחל

. | :"קספ" ןינעב תיללכ הלאש

.דלפנייו רבחמה .לוכשא תאצוהב "ארקמה ימעט" תא הסנ ,ליחתמ קר התא םא .ארקמה ימעט תא םיריבסמה םיבוט םירפס שי
.וחל סנ אל ןיידע לבא ןשי רפס "ארקמבש םימעט קוסיפ" ראיורב יכדרמ ברה :םג רשפא
.הזכ אוה ןכא !בוט רפס אוהש ינפל דיעהו ,םלשוריב הללכמה תאצוהב "ארקמה ימעט" הלודג הבחרה בתכ אוהו
  ,דחואמה ץובקה 'צוה "תונשרפכ ארקמה ימעט" :ןגועה ץובק רבח ,ןרוג הירכז לש אוה םידמחנה םירפסה דחא לבא ןימאהל אל
.םייח-ןב לליה תיירפס
:WICKES ירכנה לש שי ,רתוי דועו
"A TREATISE ON THE ACCENTUATION OF THE SO-CALLED PROSE BOOKS OF THE BIBLE"
 
 ףיסוהל בייח ינאו) "הימרגל חנומ" לש רוציק אוהש (תימראב ודבל=) הימרגל :םימעט ינש שי ,תעכ ךל רעוב םא ,לבא
 ,עיבר ינפל כ"דב עיפומ אוהו ("הימרגל ךפהמ"ו "הימרגל
אלזא" שי בויאו ילשמ ,םילהת רפסב םימעטבש
.שיש שלח יכה ,דאמ שלח קיספמ אוהו
.םירחא תומוקמב וא אטשפ-ךפהמ ינפל םימעפל לבא
 :םידרפומ םניא תינכט הביסמש םילמ ןיב דירפהל ודיקפת .רחא דיקפתב יוצמ אוהו ("קיספ" וא) "קספ"ל םג שמשמ | ןמיסה לבא
.קספ ידי לע איה דירפהל בושחש םילמ דירפהל הדיחיה ךרדה ןכלו ,םימיוסמ תומוקמב קיספמ םעט היהיש
רשפא יאש םיעבוקש םיללכ שי
 ףצרב םיימעפ תרזוח הבית רשאכ יוצמ אוה .ותאירקב םשה לוליח עונמל ידכ םישודקה תומשה ירחא לשמל יוצמ אוה
(רקיעב תישארב 'פ) הרותה תליחתב םג ,יתעדל ,יוצמ אוהו .('דכו םעפב|םעפכ ,םהרבא|םהרבא)
.לק יוניש םע תרזוח הביתה רשאכ וא
!ונמסל וקיספהו "ושאיתה" בלש הזיאב וליאכ הארנ .תיעטומ
האירקל וששחו קיספמ םעטל רבחמ םעט ופילחהש םוקמב
.וירחא הביתה תלחתב ומכ תוא התוא וינפל הביתה ףוסב שי רשאכ םג יוצמ אוהו
.ראיורב ברה לש רתוי שדחה רפסב טעמכ םיאלמ םירבסה
 
.שממ לש "האירק לעב" וניא אוה לבא ,ראיורב ברה רמוא ןכו ,קספ תאירקב תצק םיקיספמ שי ב"נ
 .כ"דב רוצעל ילב תוביתה ןיב דירפהל יד .שרדנ וניא רשאכ ללכ רוצעל ךרוצ ןיאש רבוס ,קיתו האירק לעבכ ,ינא
http://www.saad.org.il/elihu/bereshit/8.html
:יתבתכש המ הארו .םילמה
שוריפ המו והמ הרקמ לכ קודבל יואר ,לבא

.ינרדומ קוסיפל םימעטה תאוושה

.ארקמה ימעטל הליבקמ וא הרושק חרכהב הנניא תונזחהש טלחהב םיכסמ ינא
 ,(!) הרוסמל בורק רבוח יכ ובשחב הגש אוה הנגנמה רוקמ ןינעב ) .' ולכיו' תריש ןינעב ןמלרפ לאכימ תורעה תא האר
(.יקסבודנבל
לש הנגנמ אלא הנניא הארנכ לבא
 
:' ריצקו ערז' מ"דב הרעה יתבתכ םימעטה תולבגמ לע
http://www.saad.org.il/elihu/bereshit/4.html
 
יכ (332 'ע ארקמה ימעט) רמוא ראיורב ברה לבא ,(ליעל האר) ינרדומה ןבומב קוסיפ ינמיס םניא םימעטה יכ ןבומכ םיכסמ ינא
.'קוסיפ ינמיס תקולחל םימעטה תקולח המוד ,הז הרקמב' ,אבה דומעב ףיסומ דוע אוהו .וז לא וז תובסומה ,תודיחי וא תובית ןיב םילידבמ םימעטה
ץילממ ינא .דבכמ ינאש ,ותעד ןבומכ הז לכ .םיילקיסומ םינמיס קר דימת
םניא ירה
.דחי יריבחתו ילקיסומה דיקפתה תרהבהל לייו ריאמ לאינד לש ורפס לע

.בשחמב ארקמה ימעטב שומישו הדלקה
 

  .רוחבלו "ןמיס. . . הפסוה" טירפת תרזעב םימעט סינכהל (WORD 2000-ב) רשפא .WORD-ב (עגרכ) ארקמה ימעט סיפדהל רשפא יא
.XML תרזעב שומישל דוסי רבכ שי UNICODE-בש תורמל ,טנרטניאב אל םג .םימעט ללוכ ומצע ןפוגה רשאכ קר הז לכ
 .ב"הראב ורוקמש תורמל ,'ידוהי' רתוי לבא WORD-ל המוד אוהש ,DAVKAWRITER-ב רזענ ינא םויה
 .ת"ושה ילוא וא רתכה ג"קמל (יל המדנ) הרושקה הנכתב שומיש חישמ לחר
לש PhD תדובעב יתיאר
.יהשלכ הנכתל השיג שי ץיברת ומכ םינותעל םג .םימעט הסיפדה ךיא התוא יתלאש אל
."גת" תנכת תרזעב ("םינמיס") הפי םיארוק ןוקית בתכ ,יחאיר לאומש

דקונמ ך"נת גיצה התע דעש ארממ ןוכמ לש רתא תעכ שי
םיבורקה די יבתכו רתכה יפל (רמאנה יפל) םעטומ ך"נתה לכל ארקמה ימעט ףיסוהו גרדש הנורחאלו
http://www.mechon-mamre.org/c/ct/c0.ht
m
,םש תוארוהה יפל UNICODE לש דחוימ ןפוג ןיקתהל שי
WORD 2000 לא קיבדהלו רוזגל וליפא רשפא זאו
.הלועפה תא תוריתמ תויוכזהש יאנתב

.ם"תס ידומיל לע עדימ

ץראה לכב ם"תס אשונב הרשכה לע  םיטרפ םכלש רתאב ףיסוהל ולכות םאה
(ו"כו ויד ,תוצונ ,ףלק) םירמוח גישהל רשפא םהב תומוקמ רשפא םא םגו
 
.קרב-ונבב (ןירדהמל ידרח) "ם"תס תרמשמ ןוכמ" שי םיזנכשאל
5791616 וא 5793399 ןופלט ,9 ה"לשה בוחר
םהלש םינחבמל סחיתת לא :הרומח הרהזא םע
.הלאכ םינחבמ שי ןיידע םא ,םלשוריב תישארה תונברב קר ןחבהל ךירצ אלא

.'גלוק ורוט םג םסרפתה הנורחאל
.
02 6599333 ,םלשורי ,לואש תעבג ,8 ומלועו םע 'חר

 
 .קרב-ינבב םג (ףסוי ע"רגה דובכ תואישנב) "לאפר די" שי םידרפסל
5747316 ןופלט  ,24 לאיזוע ברה בוחר ,
םימחר אסכ תבישיב
,תישארה תונברב ןחבהל ךירצ םלצא דמולש ימ םג
.ם"תס תריכמ ינפל ןחבמה תא בייחמש ,קוחה םעטמ תאזו
!קוח אוה קוחה לבא ,הככ םג סנרפתהל רשפא ,ןוכנ
 
(עדימ יד יל ןיא לבא ,דוע שיו) ,הזכ ןוכמב אקווד דומלל הבוח ןיא
.יטרפ ןפואב רפוס לצא דומלל טלחהב גוהנו
.והשלכ רכש תחקל ורסאש אוהו ,תיניצר הלבגמ שי םירפוסל
 
:הלחת ףלק ,םירמוח תיינק ןינעב
.קושה י"ע ,םירעש האמב בקעי רשא אוה םלוכמ לודגה
.ןומה הלוע אוהו ,חבושמל בשחנ ולש ףלקה
:109 אביקע 'ר 'חרב רטכש :ריחמ יצח טעמכ שי קרב ינבב
.ד"נעל ,בוטו לוז אוהו ,הנוק ינא םש
.ריכמ ינניאש ,קב םג שי
.םש יתינהנ אלו ,הירכז 'חרב רכומ ןוארב
.ולש תא יתבהא אלו ,ןוכנ רכוז ינא םא הימחנ 'חרב רכומ ןמזור
.תרחא בשוח רפוס לכ לבא
.תורפוס יכרצמ דועו ,ללכ ךרדב ויד םג אצמת םש
9301091 ןופלט ,42 ןוספלוו 'חר :ת"פב הסיוס לצא םג םיכרצמ הנוק ינא
 
086800231 ןופלטב םג ינא :עדימ ףיסוהל חמשא

.ןמית ירפסב הרותה חסונ ייונש ןינעל
.
חסונה ילדבה לע רתאב האר

.אוה ךורב שודקה םש תא םיביכרמ הרותה תויתואש עודי םגו לוספ אוה ירה הרות רפסב תוא רסח םאש רמוא םבמרה
?םיינמיתל םייזנכשאה הרותה ירפס ןיב םילדבה שי המל זא

.הכלהה תא עבוק הז ןיאו דבלב יטסימ ןויער אלא ונניא לבא ,דמחנ אוה ה"בקה לש ומש איה הרותה לכש ןויערה
.וב בשחתהל תורשפא םג ןיאו ךרוצ ןיא ןכל

.תרוסמב יולת חסונה לבא ,הרות רפס תלסופ תחא האיגשש ורמא ל"זחש ןוכנ
.רתוי בוט קיתעהל ועדיש הארנ יכ ,ללכ ךרדב םינמיתה תבוטל ,דרפסו זנכשא תרוסממ תומוקמ המכב הנוש ןמית תרוסמ
,רשפאה לככ םינשי רקיעבו ,םיבר הרות ירפס ףסא (ה"מרה) איפעלובא יולה ריאמ יבר
.תומוקמ םייתאמב הזמ הז םינוש (קודבל ךירצ - בשוח ינא ,הקירפא ןופצ) ולצא םירפסהש שיגרה אוה יכ ,תיב קדב תושעל תנמ לע
.םויה דע - םידרפסו םיזנכשא - הרותה ירפסב חסונה ןכו .הלאה תומוקמה לכב חסונה והמ ,קספ רמולכ ,עבק אוה
.
תמאה ול עדונ היה הככ יכ ,לבחו ,םיינמית םירפס ול ויה אל

?יניסמ הרותה לש ןוכנה חסונה ונל שי םא עדינ ךיא חסונה תא עבק ה"מרהש ךתבושת יפל

ארקמה לש לבוקמה חסונהו הבוצ םרא רתכ םשב השקו ךוראו הפי רפס שי
.ראיורב יכדרמ ברה ידי לע הנש שמחו םירשעכ ינפל בתכנש


.תושדח תולאש יררועת םתסה ןמ לבא
:דמולש םדא לכ לש וכרד תאז
.תוחפ עדויש שיגרמ אוה ,רתוי עדויש לככ
 
.םירבד המכ רוציקב רמוא השק האירק ךל ךוסחל ידכ
,תוידוסיב ןינעה תא ררבל םעפ יאדכש יחכשת לא אנא תונמדזהב לבא
.יתלוכי יפכ רוזעל חמשאו
 
:םיעוט רשאכ תושעל המ ןיאש ונל עבוקש ,הפ לעבש הרות ונל שי זא ,בוט
!תועטל ךישמהל ךירצ
ךישמהלו ,ותוא דמלמ אוהש המ וברמ לבקל ביוחמ ידוהי לכ לבא ,רזומ
.
ךורוי רשא הרותה יפ לע :םיטפוש תשרפב בותכ יכ ,יניסמ הרות תאז וליאכ
.תונוש תודעב םינוש םיגהנמ ודלונ הככ
.יתרמא רבכש יפכ ,תונושה תודעב םילק םייוניש םע הרות ירפס םג הככו
 
.ך"נתה "ןפוצ" ןינעל

ידמל תילילש ך"נתב ןפוצ לע יתעד
ךמצעב ארקו אבה רתאה תא האר
http://www.uwm.edu/~beder/toracode.html
םימת היהת לא לבא ,ארונ אל ,תענכתשה אל םא
ךיהל-א 'ה
םע היהת םימת ,הרותה תכרבב

.תוליגמו הרותה תאירק לש תוטלק ןינעל

.תירשפא הידמ לכב ל"נה שוכרל רשפא וב רוקמל יתוא תונפהל ליאות םא בל ברקמ ךל הדוא

.וקורמו זנכשא ,ןמית ,(םלשורי) דרפס ידוהי חסונ לש תוליגמ ,הרטפה ,ת"הק לש תוטלק תיבב יל שי 
.תידוהי הקיסומל ןוכמה אוהש "תוננר"ב רואל ואצי
:םהלש רתאה תא האר
http://www.renanot.co.il/catalog3en.asp?p=3

.ילש תא ךל ליאשהל חמשא םכרד גישת אל םא

.ארקמה ימעט תארוהלו ימצע דומילל הגרד םשב רפס אצי הנורחאל
.דרפס חסונ וא זנכשא חסונ ול שיו ,תטלק וא רוטילקת ףרוצמ רפסל
http://www.darga.org.il/index.asp  האר
.רפסה תא יתיאר םרט
םייהדלפ תאצוהב יחאיר לאומש לש םינמיס ןוכמ 'םעטמ' רחא רפס םג שי
.רוטילקת שי רפס לכבו ,דרפס חסונ םגו זנכשא חסונ שיו ,םעט בוט ומשו

חנ-אושו ענ-אוש תאי
רק לע

'ה הרואכל ?'י-ב חנ וא ענ אווש םע תיגהנ (ץקמ) עובשה תשרפב הנושארל העיפומה "ראיה" הלימה םאה
םירקמ םנשי םלוא .ענ היה הבש אוושה אליממו קזח שגדב 'י-ה תשגדהל םורגל הכירצ התיה העידיה
וא "םיולה"ב םג אצמנ "ראיה" ומכ הרקמ ותוא) קזח שגד תולבקמ ןניא 'ק 'נ 'מ 'ל 'י םהב
ותוא ךופהנ וא ,הרואכל ,(ראי-ה) יוארכ - ענכ אוושה תא הגהנ ןיידע הז הרקמב םאה ("ךרובמה"
?(רוא-יה) חנל


 ,ך"נתב ללכה ןמ םיאצוי שי .העידיה 'ה ירחא שגדות אל תואה ,אוש הביתה שארב רשאכ ,ללכ ךרדב
'הב איעג שי ,תוביתה ןמ קלחב ,דועו .הבית התוא תונשיהל עגונב וליפא ,תודיחא ןיאש יל המדנו
תויהל בייח אוה שגד ןיא םאש םינקדקדה תיברמל רורב רשאכ ,ענ-אוש לע הרואכל הרומה ,העידיה
םיראשנ ירהו ,ת"פכדגב תויתוא םישיגדמ חנ-אוש ירחא יכ רמואה רחא ללכ תכובסתל אנ ףסוה .חנ-אוש
.'לודג ןויע ךירצ'ב
לעב אוש לכ ןכו .לכה לע לבוקמ הז ןיאש ףא ,'ףחרמ אוש' אושה תא תונכל אוה לבוקמה ןורתפה
.תורתוס תונוכת
וא ,העונת םוקמב אבש :אושל תויקודקד תוביס שי ירה .אוש ותוא רוקמב הצוענ הארנכ תמאה לבא
.('דכו תיברע ,תימרא ,תירמוש ,תידכא - תרחא הפשב םרוקמש תובית שי ,ןכ) תרחא הפשל רושקש
הככ תוחפל וא ,הביתה תא אטבל גהונ םעה הככ- "םעה יפב גהנמ" אלא ,קייודמ עדמ הפ ןיאש יתנווכ
,(לשמל ,יליעה ילבבה) תורחא דוקינ תוטיש קודבת םא .םויה לבוקמה דוקינה תא ואיצמה רשאכ וגהנ
ומכ תובית דוקינב וקלחנ ילתפנ ןבו רשא ןב וליפא .'ינרבט'ה ונלש דוקינה תא תצק תורתוס ןה יכ הלגת
.תוינורג אל תויתואב םיבר םיפטח דקינ רשא ןבו .("החנ" רמולכ ,דוקינ אלל 'י'ו ,'ל'ב קיריח דקינ נ"ב) "לארשיל"
םישנא עמש ילוא רחא ןדקנ .ןדקנה ועמשש יפכ ,םעה יפב חוורה רובידה תא ףקשמ דוקינה ,רוציקבו
.תרחא דקינו (?תרחא הדע) םירחא

תחא הזוזמ לע הלאש
.ףרוצמה ץבוקב הארנכ הרעשה טוחכ קותינ יתאצמו ההגה הרבעש הזוזמ יתקדב
רוביחל הכלהה י"פע השרומ הזכש קותנ םאה איה יתלאש
? ואול רמולכ ףלאה ףוגל תלדה וא דויה לש רזוח

:הבושת
.הכ ףיעס בל ןמיסב האר .תומוקמ המכב הנודינ ךתלאש
,חרזמה תודע לכ לע דאמ לבוקמ ידרפס - רפוס בקעי יבר) בקעי לוק ריעמ םשו
:בלק ןטק ףיעסב (.טוטיצל תויואר ויתוקיספ םיזנכשאה לע ףאו
קונית ידי לע ריתהל בתכ א ןמיס ב קלח קדצ יחבז ףוסבש ת"ושב
.אידהל דוריפה רכינ םא ףא
:םייסמ לבא ,לקהל יואר אלש רמאו ,וירבד תא לבק אל רבחמה
.לקהל שי ל"א אידהל רכינ אוה םא קפס שי םא
.יתמאה ולדוגב ךלש הזוזמה תא האור ינניא
.'אידהל' אוה דוריפה םא ךל רמול לכוא אל ןכלו
:רמוא בס דומע 'א קלח רעגיבליז םהרבא ברה לש 'המת הביתכ' רפסב לבא
,תואה גגל הנותחת הדוקנ ןיב אידהל רכינה קספה שישכ
.קספהה ןקתישכ הרשכ יוארכ קוניתה הארק םאו
:םש תורעהב ףיסומ אוהו .תחלשש םולצתל דאמ המוד ולש רויצהו
םריכמ ליחתמה רוביד םש הכלה רואבב ראבש ומכו בכק ק"ס בל הרורב הנשמ
.(םירימחמש המכ תמועל םילקמש םיקסופ דוע איבה ןאכ) . . .תנבהב
:אלוק ףיסוהל שי ד"נעל ירהו .הסנת לבא ,ןידכ ארקי קונית לכש חינהל ריבס
,ךרד לכב לקהל שיו ,תומש תזינג ןינעל 'קחד תעש' ךכב שי ,הזוזמ תאז יכ ןעי
.ךרוצל אלש הזינגל תומש איבהל רוסא יכ

,הזכ בצמב תובר תוזוזמ יתנקית רבכ ןטקה ינאו
.הלקת ידיל ינאיבי אלש ה"בקה לא ייניע ינאו

הזוזמ  1. General question for scribes:            

      Scribes are human and make mistakes, thank G-d! If the distance between the words is more than the distance between the letters of one of those words, then it's Kasher. 

      The 4 legged shin is a tradition: to make with the 3 legged shin on the other side 7 legs altogether. The source is hinted by Rashi on the Gemara (Menahot) See also a book called Baruch Sheamar with a commentary called MINHAT SOLET. The origin of the Shinin is the folding of the box into 4 cells: the cells look like a shin with 4 legs and also the cracks between the cells look like a shin with 3 legs. Later, the shinin were reproduced on the smooth sides of the box.

Generally, a mezuzah is needed only when you have a lintel and a post on the right and they are concurrent. You don't make a bracha anyway if there is no door. 

      The unusual tagin are used only by Kabbalists - and some ignorant scribes too.

Sha'atnez Getz is only a mnemonic.

     2.  On the Kamatz Katan:  (to Rivka, the author of  "The  Oh's and Ah's of Torah Reading: A Guide to the Kamatz Katan in the Torah, the Haftarot, and the Megillot")

1. In Aramaic, some scholars claim there is no Kamatz Katan, not even in KOL  -  or rather KAL.  It is true that the Babylonian vowels (above the letters)  don't support this claim, but you might have added this. Dr Eliyahu Netan'el (Heb Univ) wrote in an Israeli weekly SHABBAT BESHABBATO that you may say KAL or KOL. YN Epstein wrote in
DIKDUK ARAMIT BABLIT that the Aramaic vowels are ROFEF, but didn't dare say how to pronounce anything.

Many Sephardim say KAL, though KOL is winning.

2. SHORASHAV - I've forgotten exactly what you wrote, but it should be classified like KODASHIM - ie also not entirely agreed on, because of the traditional Sephardi pronunciation SHARASHAV, KADASHIM.

3. EVHONECHA - I believe firmly that it should be read EVHANECHA: there is a GE'AYA in all the old manuscripts. Certainly, grammatically, it should be, because its origin is in EVHAN, about which there is no doubt. It's a pity that the popular RINAT YISRAEL Siddur used the words of MINHAT SHAY, based on a minority reading.

 RINAT YISRAEL also writes KAL ATZMOTAY in NISHMAT, because the Sephardim have a tradition that if there is no MAKAF then the word must be accented and therefore it's a KG. However, it's not the only case where a MAKAF has been omitted: you mentioned KOL AHEI ROSH I think, and the word ET is also found similarly: ET GEON YAACOV springs to mind. The lack of MAKAF has been discussed by various people. YORDI-VOR is another case where RINAT Y. has a KG., because there is a METEG. But the METEG shouldn't be a deciding factor always: you must be familiar with other cases: I mention MOHORAT somewhee on my website. YORDI-VOR is actually interesting, 'cos the KETIV is YORDEI, which means 'those people who go down to the pit' ie the wicked, as elsewhere in TEHILLIM. I pointed this out to Rabbi Breuer and he agreed that this may be why some authorities have a KG, because they didn't see that meaning and were misled by the KETIV having an extra YOD and thought that the KERI is (in contrast) a different sound, ie KG.

OCHLA VEOCHLA is a book of lists of pairs of words, written by a Masoretic scholar, and one of them is OCHLA and VEOCHLA, and if he had pronounced ACHLA (BESHILO) it wouldn't have been a pair.

MORDOCHAY is the preferred pronunc. by Rabbi Mordochai Breuer in a
chapter at the end of his Tanach (Mosad Harav Kook) See other ideas there, like LUKEHA-ZOT.