19.9.03-2272 ךליו-םיבצנ תשרפ
 
ב"סשת ןויכרא
א"סשת ןויכרא
ס"שת ןויכרא
ג"סשת ןויכרא