ג"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
14.3.03-2246 ארקיו
21.3.03-2247 וצ
28.3.03-2248 ינימש
4.4.03-2249 עירזת
11.4.03-2250 ערוצמ
25.4.03-2251 תומ ירחא
2.5.03-2252 םישדק
9.5.03-2253 רמא
16.5.03-2254 רהב
23.5.03-2255 יתקחב
27.12.02-2235 תומש
3.1.03-2236 אראו
10.1.03-2237 אב
17.1.03-2238 חלשב
24.1.03-2239 ורתי
31.1.03-2240 םיטפשמ
7.2.03-2241 המורת
14.2.03-2242 הוצת
21.2.03-2243 אשת יכ
28.2.03-2244 להקיו
7.3.03-2245 ידוקפ
4.10.02-2223 תישארב
11.10.02-2224 חנ
18.10.02-2225 ךל ךל
25.10.02-2226 אריו
1.11.02-2227 הרש ייח
8.11.02-2228 תודלות
15.11.02-2229 אציו
22.11.02-2230 חלשיו
29.11.02-2231 בשיו
6.12.02-2232 ץקמ
13.12.02-2233 שגיו
20.12.02-2234 יחיו
םירבד רבדמב
1.8.03-2265 םירבד
8.8.03-2266 ןנחתאו
15.8.03-2267 בקע
22.8.03-2268 האר
29.8.03-2269 םיטפש
5.9.03-2270 אצת יכ
12.9.03-2271 אבת יכ
19.9.03-2272 ךליו-םיבצנ
26.9.03-2273 הנשה שאר
3.10.03-2274 וניזאה
10.10.03-2275 תוכוס
30.5.03-2256 רבדמב
5.6.03-2257 אשנ
13.6.03-2258 ךתלעהב
20.6.03-2259 חלש
27.6.03-2260 חרק
4.7.03-2261 תקח
11.7.03-2262 קלב
18.7.03-2263 סחניפ
25.7.03-2264 יעסמ-תוטמ