ס"שת - ןויכרא - םילע
 
םירבד רבדמב ארקיו
4.8.00-2116 םירבד
11.8.00-2117 ןנחתאו
19.8.00-2118 בקע
26.8.00-2119 האר
2.9.00-2120 םיטפוש
9.9.00-2121 אצת יכ
16.9.00-2122 אבת יכ
23.9.00-2123 ךליו םיבצינ
30.9.00-2124 א"סשת הנשה שאר
6.10.00-2125 הבוש - וניזאה
13.10.00-2126 תוכוס
2.6.00-2107 רבדמב
9.6.00-2108 אשנ-תועובש
16.6.00-2109 ךתולעהב
23.6.00-2110 ךל חלש
30.6.00-2111 חרק
7.7.00-2112 תקוח
14.7.00-2113 קלב
21.7.00-2114 סחנפ
28.7.00-2115 יעסמ - תוטמ
28.4.00- 2102 תומ ירחא
5.5.00-2103 םישודק
12.5.00-2104 רומא
19.5.00-2105 רהב
26.5.00-2106 יתוקוחב