23.6.00 ךל חלש תשרפ

דבלב טסקט
אלמ ןולע

12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1