5.5.00
 
 

דבלב טסקט
אלמ ןולע

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1