7.7.00 תקוח תשרפ

דבלב טסקט
אלמ ןולע

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1