19.5.00 רהב תשרפ

דבלב טסקט
אלמ ןולע

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1