ב"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
15.3.02-2196 ארקיו
22.3.02-2197 וצ
5.4.02-2198 ינימש
12.4.02-2199 ערוצמ-עירזת
19.4.02-2200 םישודק-ירחא
26.4.02-2201 רומא
3.5.02-2202 יתקחב-רהב
4.1.02-2186 תומש
11.1.02-2187 אראו
18.1.02-2188 אב
25.1.02-2189 חלשב
1.2.02-2190 ורתי
8.2.02-2191 םיטפשמ
15.2.02-2192 המורת
22.2.02-2193 הוצת
1.3.02-2194 אשת יכ
8.3.02-2195 ידוקפ-להקיו
12.10.01-2174 תישארב
19.10.01-2175 חנ
26.10.01-2176 ךל ךל
2.11.01-2177 אריו
9.11.01-2178 הרש ייח
16.11.01-2179 תודלות
23.11.01-2180 אציו
30.11.01-2181 חלשיו
7.12.01-2182 בשיו
14.12.01-2183 ץקמ
21.12.01-2184 שגיו
28.12.01-2185 יחיו
םירבד רבדמב
12.7.02-2212 םירבד
19.7.02-2213 ןנחתאו
26.7.02-2214 בקע
2.8.02-2215 האר
9.8.02-2216 םיטפש
16.8.02-2217 אצת יכ
23.8.02-2218 אבת יכ
30.8.02-2219 ךליו-םיבצינ
6.9.02-2220 ג"סשת הנשה שאר
13.9.02-2221 וניזאה
20.9.02-2222 תוכוס
10.5.02-2203 רבדמב
17.5.02-2204 אשנ
24.5.02-2205 ךתלעהב
31.5.02-2206 ךל חלש
7.6.02-2207 חרק
14.6.02-2208 תקח
21.6.02-2209 קלב
28.6.02-2210 סחניפ
5.7.02-2211 יעסמ-תוטמ