א"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
30.3.01-2149 ארקיו
6.4.01-2150 חספ - וצ
20.4.01-2151 ינימש
27.4.01-2152 ערוצמ-עירזת
4.5.01-2153 םישודק - ירחא
11.5.01-2154 רומא
18.5.01-2155 יתוקוחב-רהב
19.1.01-2139 תומש
26.1.01-2140 אראו
2.2.01-2141 אב
9.2.01-2142 חלשב
16.2.01-2143 ורתי
23.2.01-2144 םיטפשמ
2.3.01-2145 המורת
9.3.01-2146 הוצת
16.3.01-2147 אשת יכ
23.3.01-2148 ידוקפ - להקיו
20.10.00-2127 תישארב
3.11.00-2128 חנ
10.11.00-2129 ךל ךל
17.11.00-2130 אריו
24.11.00-2131 הרש ייח
1.12.00-2132 תודלות
8.12.00-2133 אציו
15.12.00-2134 חלשיו
22.12.00-2135 בשיו
29.12.00-2136 ץקמ
5.1.01-2137 שגיו
12.1.01-2138 יחיו
םירבד רבדמב
27.7.01-2165 םירבד
3.8.01-2166 ןנחתאו
10.8.01-2167 בקע
17.8.01-2168 האר
23.8.01-2169 םיטפוש
30.8.01-2170 אצת יכ
7.9.01-2171 אובת יכ
14.9.01-2172 םיבצינ
28.9.01-2173 וניזאה
25.5.01-2156 רבדמב
1.6.01-2157 אשנ
8.6.01-2158 ךתולעהב
15.6.01-2159 ךל חלש
22.6.01-2160 חרק
29.6.01-2161 תקח
6.7.01-2162 קלב
13.7.01-2163 סחניפ
20.7.01-2164 יעסמ-תוטמ