א"עשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
11.3.11-2643 ארקיו תשרפ
18.3.11-2644 וצ תשרפ
25.3.11-2645 ינימש תשרפ
1.4.11-2646 עירזת תשרפ
8.4.11-2647 ערצמ תשרפ
15.4.11-2648 תומ ירחא תשרפ
29.4.11-2649 םישדק תשרפ
6.5.11-2650 רמא תשרפ
13.5.11-2651 רהב תשרפ
20.5.11-2652 יתקחב תשרפ
24.12.10-2632 תומש תשרפ
31.12.10-2633 אראו תשרפ
7.1.11-2634 אב תשרפ
14.1.11-2635 חלשב תשרפ
21.1.11-2636 ורתי תשרפ
28.1.11-2637 םיטפשמ תשרפ
4.2.11-2638 המורת תשרפ
11.2.11-2639 הוצת תשרפ
18.2.11-2640 אשת יכ תשרפ
25.2.11-2641 להקיו תשרפ
4.3.11-2642 ידוקפ תשרפ
8.10.10-2621 חנ תשרפ
15.10.10-2622 ךל-ךל תשרפ
22.10.10-2623 אריו תשרפ
29.10.10-2624 הרש ייח תשרפ
5.11.10-2625 תדלות תשרפ
12.11.10-2626 אציו תשרפ
19.11.10-2627 חלשיו תשרפ
26.11.10-2628 בשיו תשרפ
3.12.10-2629 ץקמ תשרפ
10.12.10-2630 שגיו תשרפ
17.12.10-2631 יחיו תשרפ
םירבד רבדמב
5.8.11-2663 םירבד תשרפ
12.8.11-2664 ןנחתאו תשרפ
19.8.11-2665 בקע תשרפ
26.8.11-2666 האר תשרפ
2.9.11-2667 םיטפש תשרפ
9.9.11-2668 אצת יכ תשרפ
16.9.11-2669 אובת יכ תשרפ
23.9.11-2670 ךליו-םיבצנ תשרפ
28.9.11-2671 הנשה שאר - וניזאה תשרפ
7.10.11-2672 רופיכ םוי
12.10.11-2673 תוכוס
27.5.11-2653 רבדמב תשרפ
3.6.11-2654 אשנ תשרפ
10.6.11-2655 ךתלעהב תשרפ
17.6.11-2656 חלש תשרפ
24.6.11-2657 חרק תשרפ
1.7.11-2658 תקח תשרפ
8.7.11-2659 קלב תשרפ
15.7.11-2660 סחניפ תשרפ
22.7.11-2661 תוטמ תשרפ
29.7.11-2662 יעסמ תשרפ