ז"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
23.3.08-2448 ארקיו תשרפ
30.3.08-2449 וצ תשרפ
13.4.08-2450 ינימש תשרפ
20.4.08-2451 ערצמ-עירזת תשרפ
27.4.08-2452 םישדק-תומ ירחא תשרפ
4.5.08-2453 רמא תשרפ
11.5.08-2454 יתקחב-רהב תשרפ
12.1.07-2438 תומש תשרפ
19.1.07-2439 אראו תשרפ
26.1.07-2440 אב תשרפ
2.2.07-2441 חלשב תשרפ
9.2.07-2442 ורתי תשרפ
16.2.07-2443 םיטפשמ תשרפ
23.2.07-2444 המורת תשרפ
2.3.07-2445 הוצת תשרפ
9.3.07-2446 אשת יכ תשרפ
16.3.07-2447 ידוקפ-להקיו תשרפ
20.10.06-2426 תישארב תשרפ
27.10.06-2427 חנ תשרפ
3.11.06-2428 ךל ךל תשרפ
10.11.06-2429 אריו תשרפ
17.11.06-2430 הרש ייח תשרפ
24.11.06-2431 תדלות תשרפ
1.12.06-2432 אציו תשרפ
8.12.06-2433 חלשיו תשרפ
15.12.06-2434 בשיו תשרפ
22.12.06-2435 ץקמ תשרפ
29.12.06-2436 שגיו תשרפ
5.1.07-2437 יחיו תשרפ
םירבד רבדמב
20.7.08-2464 םירבד תשרפ
27.7.08-2465 ןנחתאו תשרפ
3.8.08-2466 בקע תשרפ
10.8.08-2467 האר תשרפ
17.8.08-2468 םיטפש תשרפ
24.8.08-2469 אצת יכ תשרפ
31.8.08-2470 אבת יכ תשרפ
7.9.08-2471 ךליו-םיבצנ תשרפ
21.9.08-2472 רופיכ םוי
26.9.08-2473 תוכוס
18.5.08-2455 רבדמב תשרפ
25.5.08-2456 אשנ תשרפ
1.6.08-2457 ךתלעהב תשרפ
8.6.08-2458 חלש תשרפ
15.6.08-2459 חרק תשרפ
22.6.08-2460 תקח תשרפ
29.6.08-2461 קלב תשרפ
6.7.08-2462 סחניפ תשרפ
13.7.08-2463 יעסמ-תוטמ תשרפ