ןויכראהןויכראב למה הרש

,דעס תצובק תודלות דועיתב קסוע ונלש ןויכראה
םיקהל אביקע ינב ןיערג לש ןושארה ןויסינה זאמ
ט"צרת-ח"צרת םינשב ,ןועדג רפכב הדובע תצובק
תצובק ,הנויצ סנב הדובעה הנחמ ךרד ,1937/8 -
דעס דעו ,תיתחת דעס ,הילצרה ,הינתנב םימולע
.ללכב דעו םויה לש

לש יביטרטסינימדא רמוח רומש ןויכראב
תודעו ,ךוניחה יזכרמ ,קשמה יזכרמ לש ,םיריכזמה
.דועו םייוניש ,הקפסא תד ,תוברת

קלוחמה רישע ידועית רמוח ןויכראב יוצמ ןכ ומכ
ףסוא ;דעסב םייחה ןווגמ לכמ ,םיאשונ 150-ל
רמוח ללוכה החפשמ לכל קית ;לודג םימולצת
-דעסב ואציש םינולעה לכ ;ואדיו יטרס ;ןווגמ .ןווגמ רמוח דועו - םימולעב ןכ ינפלו

,םיישיא תונויאר תרזעב םירבחה תודלות לש הפ לעב דועיתב ונלחתה הנורחאה הנשב
.םיקיתווה ,ןבומכ ,םה םינושארהו

ןאכ י/קלקה ,םיעוריאב הייפצל

ןאכ י/קלקה ,תוירוטסיה תוטלקהל

ןאכ י/קלקה ,םמלועל וכלהש תורבחו םירבח לש םרכזל

ןאכ י/קלקה ,...ינפל שדוחה לש םיפדב הייפצל


08-6800382 :ןופלט
08-6800300 :סקפ
sara-hammel@saad.org.il :לאוד