תוירוטסיה תוטלקה


דעס תקהל ירישמ

(1967-1962 ז"כשת-ב"כשת םינשה ןיב) םינש שמח ךשמב טעמכ תועפוה 300-ב העיפוהש ,דעס תקהל
.ץראה יבחרב םיצוביקבו דעסב דאמ תירלופופ התיה
היה ילוקרואהו ינכטה דצה לע .הנומרכו לאיתיא ירוא ןיקמיס ימר ,קימיולש ,יזנה :ופתתשה היתועפוהב
.ינורהא אפילו שורית םהרבא ,טרב הדוהי ובתכ םירישל םילמה תא .ופוק יארחא
םירישל םילילמתה בור תא בתכ אוה ןכ ומכו ,םינוכרעמב תועפוהב ףתתשה טרב הדוהי
.הקהלה לש "ינחורה באה" היהו ,םינוכרעמלו
רחבנה רישה תא עומשל ולכות םירותפכה דחא לע הציחל ידי לע 

דועו הלהקמה ירישמ

 

דעסב םיארונה םימיב תונזח

הרזח