...ינפל שדוחה


לולא בא זומת ןויס רייא ןסינ רדא טבש תבט ולסכ ןושח ירשת


לולא בא זומת ןויס רייא ןסינ רדא טבש תבט ולסכ ןושח ירשת


לולא בא זומת ןויס רייא ןסינ רדא טבש תבט ולסכ ןושח ירשת


לולא בא זומת ןויס רייא ןסינ רדא טבש תבט ולסכ ןושח ירשתלולא בא זומת ןויס רייא ןסינ רדא טבש תבט ולסכ ןושח ירשתלולא בא זומת ןויס רייא ןסינ 'בו 'א רדא טבש תבט ולסכ ןושח ירשתלולא בא זומת ןויס רייא ןסינ רדא טבש תבט ולסכ ןושח ירשתלולא בא זומת ןויס רייא ןסינ רדא טבש תבט ולסכ

הרזח