םעניחא
 תפרוצו תבצעמ
יפל םיידוהיי םיטישכת
תפוקתמ היתובא תרוסמ 
תכלמו המלש ךלמה 
דעו ןמית ךרד אבש
 ונימי לש  לארשי
 איה םעניחא
 .תרשרשה ןמ קלח

 ןלוג םעניחא
  .נ.ד דעס ץוביק
 85140 בגנה
 08-6800345 :ןופלט
 08-6800300 :סקפ
052-3934531 :דיינ
דוע

AHINOAM
unique 
handcrafted jewelry


A descendant of King Solomon and the Queen of Sheba Ahinoam follows her family craft traditional Yemenite style blended with modern Israeli design


Ahinoam Golan
Kibbutz Saad d.n. hanegev 85140 Israel
Tel: 972-8-6800361 

Fax: 972-8-6800300 
Mobile: 052-3934531

More