דעס ץוביקבש - "םעוניחא לש היטישכת"ב רוקיב
 לש טעמ שדקמ םעוניחא המצעל הבציע ,דעס ץוביק בלב דמחנו ןטק הנבמ ךותב
 תיטתסא היווח אוה "םעוניחא לש היטישכת"ב רוקיב .תיתונמוא היישעו  הריצי
 םע ינרדומ ןונגסב םיטישכת םיגצומ היטישכתב .הנושאר  הגרדממ תיתונמואו
.ןנערו לילק בוציעב ןח ינבאב םיצבושמ םיטישכת  םע דחי תינמית  תופרוצ לש תועיגנ

ךשמה  והז יתניחבמ :םעוניחא הבישמ ?םיטישכת בוציעל העיגה דציכ ונתלאש לע
 תורוד ירודמ הרבע יתחפשמב תופרוצה .םיפרוצ לש החפשמב יתלדגו תויה יעבט
 ,ובשח :יתונמוא תיב היה יתלדג וב תיבה .הצרא היילעה רחאל םגו ןמיתב דוע
 םיטישכתה תא דונעל וגהנ החפשמה תורענו תושנ .תישומיש תונמוא ושעו ורצי
 הייטנ יתיליג יתוריעצב רבכו יתלדג וז היווה ךותב .דעומו לוח ימיב םייתחפשמה
.םיטישכת בצעלו רוציל

 תודסומו םירבח תרזעבו תופרוצל סרוקב הפתתשה התחפשמו הלעב דודיעב
 םוימ הגרדהב הרבע הדיקשבו תונלבסב טאל טאל .וז המזוי חתפל התסינ ץוביקה
 "רצויה תוצוח" דיריב היתודובע תגצהל הנמזהה .אלמ הדובע עובשל דחא הדובע
 הרכהלו החלצהל יוטיב םעוניחא רובע התוויה 1992 ץיקב  םילשוריב
םע .םישדח קווש יקיפא הינפב החתפ דיריב הגצהה .תיתונמואו תיעוצקמ
.םינוש תונמא יצפחו םיטישכת תורכומה תויונח תונמנ םיעובקה היתוחוקל

דעס ץוביק - ןלוג םעוניחא
16:00-10:00 :'ה-'א :החיתפ תועש
 ןופלטב שארמ אדוול יאדכ
08-6800345 :היטישכת
052-3934531 :ןופאלפ