הימדקאה רגובו ,"הלעמ" ס"היב ,םילשורי ךינח ,ןילרב דילי ,דרהנרב ףסוי
 קסועו 1950 זאמ דעס ץובק רבח .1976 תנשב םילשוריב "לאלצב" תונמאל
  .םינשה ךרואל גיצמו תונמא תודובעב

 
 ,תונוש תוקינכטב םיינוציחו םיימינפ תוריק לע תודובע םינשה ךשמב עציב
.ולאב אצויכו ריק ירויצ ,לחנ יקולחב שומיש ,הפורש הנבל ,הקיאזומ ומכ

 
   תונחת ינבמ לע (ר"מ 3700) יקנעה תוריקה רויצ תא עציב 1995 תנשב
 דחוימב ןיינע אצומו קסעתמ הנורחאל .םודסב חלמה םי ילעפמב חוכה
.תיתביבס תונמאב

 
2014 - "םיריש תמולא" רפס
(דבלב ררולפסקא טנרטניאב) - ןאכ יצחל/ץחל רפסב ןויעל
חתפנש ךסמה לש הנותחתה-תילאמשה הניפב רותפכה לע יצחל/ץחל (םלש ךסמ) תגצמה תלעפהל
רבכעה לש ינמיה שקמה לע ץוחלל שי םדוק ףדל רבעמל .רבכעה לע הציחל ידי לע םיפדה ןיב רובעל רשפא
ימובלא רפסכ רואל ואצוהו ,תונורחאה םינשה םיעברא ךשמב ורצונש יזנה לש םירויצו םירויא םיריש תפוסא איה "םיריש תמולא"
היעבצו הנכות ,הירעש תעברא לע האולמב ןאכ םכל תשגומ "םיריש תמולא"
יזנה

 
תויגוציי תודובעו תוכורעת
םושיריש
1977    דעס ץובק הירלג
 1982    א"ת ,בגנה יקשמ תיב
 1997    א"ת ,יצראה ץובקה תיב
 

ןאכ ץחל - תוקד 9-מ רתוי תצק לש טרס - דעס ץוביקב ריקה תוריצי

ןאכ ץחל - יבצ ןב די לש "ןיעל תילגנ לארשי" רתאב דרהנרנב ףסוי לש תוריצי

ןאכ ץחל - "לארשיב ריקה תונמא רקס" רתאב דרהנרב ףסוי לש תוריצי

ימצע ןקויד
1992    דעס ץובק הירלג
1997    יראב ץובק ,"הירלגה"
1999    םירוא ץובק הירלג ,"םירואיצ"

 
1996 "ריבחאנב לוסיפ" טקיורפ
עוטנ ץע .א :גצימ וד
 תשקה רוגס .ב
 
תורוד  - לוסיפ טקיורפ
:שקה תוליבח לומ לא
1997    "'גדנה-שק"
תורוד - לוסיפ טקיורפ
1998    המדא םדא
 - המדא םדא
1999 הלפשה ןואיזומ 

 

חלמה םי ילעפמ חוכה תנחתב תוריקה ירויצ
רטמ 35 X רטמ 180
ךורד גנוטיא לע םייתישעת םיעבצ

:תוריק ירויצ תכורעת
 חלמה םי ילעפמ חוכה תנחת
1997    א"ת ,"אתווצ"
 1998    דעס ץובק תירלג
 

תובוחר "הבונת" - ריק ירויצ

 

2000 דעס ץוביק .רורק תיב
.םיננועבצ תכתמ יחפ לש היצקילפא
'מ10 לע 'מ48


 

םירישה ריש ןגב "ךלמה תיב"ב הקימרק טילבת
2003,םילשוריב ליעפ עבט ןואיזומ - "לעי ןיע"ב

הטוק-הרט רמיח
תווצק 2 + דחא לכ ר"מ 25 לש םיטילבת 4


 
תודימתב הנתשמה םליצב ןבלה ריקה לע םיפקתשמ תונליאה
ןבל ץירפש ריק עקר לע רונתב םיעובצ לזרב יחיטש

 

 English Background | תירבע עקר

85140 בגנה .נ.ד ,דעס ץוביק
052-3934542 :ןופאלפ
08-6800284 :תיב
08-6800403 :תועדוה
רשק יתא ורצ

הרזח