ט"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
27.3.09-2545 ארקיו תשרפ
3.4.09-2546 וצ תשרפ
17.4.09-2547 ינימש תשרפ
23.4.09-2548 ערצמ-עיזרת תשרפ
1.5.09-2549 םישדק-תומ ירחא תשרפ
8.5.09-2550 רמא תשרפ
15.5.09-2551 יתקחב-רהב תשרפ
16.1.09-2535 תומש תשרפ
23.1.09-2536 אראו תשרפ
30.1.09-2537 אב תשרפ
6.2.09-2538 חלשב תשרפ
13.2.09-2539 ורתי תשרפ
20.2.09-2540 םיטפשמ תשרפ
27.2.09-2541 המורת תשרפ
6.3.09-2542 הוצת תשרפ
13.3.09-2543 אשת יכ תשרפ
20.3.09-2544 ידוקפ-להקיו תשרפ
24.10.08-2524 תישארב תשרפ
31.10.08-2525 חנ תשרפ
7.11.08-2526 ךל ךל תשרפ
14.11.08-2527 אריו תשרפ
21.11.08-2528 הרש ייח תשרפ
28.11.08-2529 תדלות תשרפ
5.12.08-2530 אציו תשרפ
12.12.08-2531 חלשיו תשרפ
19.12.08-2532 בשיו תשרפ
2.1.09-2533 שגיו תשרפ
9.1.09-2534 יחיו תשרפ
םירבד רבדמב
24.7.09-2561 םירבד תשרפ
31.7.09-2562 ןנחתאו תשרפ
7.8.09-2563 בקע תשרפ
14.8.09-2564 האר תשרפ
21.8.09-2565 םיטפש תשרפ
28.8.09-2566 אצת יכ תשרפ
4.9.09-2567 אבת יכ תשרפ
11.9.09-2568 ךליו-םיבצנ תשרפ
18.9.09-2569 הנשה שאר
25.9.09-2570 וניזאה תשרפ
2.10.09-2571 תוכוס
22.5.09-2552 רבדמב תשרפ
29.5.09-2553 אשנ תשרפ
5.6.09-2554 ךתלעהב תשרפ
12.6.09-2555 חלש תשרפ
19.6.09-2556 חרק תשרפ
26.6.09-2557 תקח תשרפ
3.7.09-2558 קלב תשרפ
10.7.09-2559 סחניפ תשרפ
17.7.09-2560 יעסמ-תוטמ תשרפ