ח"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
14.3.08-2496 ארקיו תשרפ
21.3.08-2497 וצ תשרפ
28.3.08-2498 ינימש תשרפ
4.4.08-2499 עירזת תשרפ
11.4.08-2500 ערצמ תשרפ
18.4.08-2501 תומ ירחא תשרפ
2.5.08-2502 םישדק תשרפ
16.5.08-2503 רהב תשרפ
23.5.08-2504 יתקחב תשרפ
28.12.07-2485 תומש תשרפ
4.1.08-2486 אראו תשרפ
11.1.08-2487 אב תשרפ
18.1.08-2488 חלשב תשרפ
25.1.08-2489 ורתי תשרפ
1.2.08-2490 םיטפשמ תשרפ
8.2.08-2491 המורת תשרפ
15.2.08-2492 הוצת תשרפ
22.2.08-2493 אשת יכ תשרפ
29.2.08-2494 להקיו תשרפ
7.3.08-2495 ידוקפ תשרפ
12.10.07-2474 חנ תשרפ
19.10.07-2475 ךל-ךל תשרפ
26.10.07-2476 אריו תשרפ
2.11.07-2477 הרש ייח תשרפ
9.11.07-2478 תדלות תשרפ
16.11.07-2479 אציו תשרפ
23.11.07-2480 חלשיו תשרפ
30.11.07-2481 בשיו תשרפ
7.12.07-2482 ץקמ תשרפ
14.12.07-2483 שגיו תשרפ
21.12.07-2484 יחיו תשרפ
םירבד רבדמב
8.8.08-2515 םירבד תשרפ
15.8.08-2516 ןנחתאו תשרפ
22.8.08-2517 בקע תשרפ
29.8.08-2518 האר תשרפ
5.9.08-2519 םיטפש תשרפ
12.9.08-2520 אצת יכ תשרפ
19.9.08-2521 אובת יכ תשרפ
26.9.08-2522 םיבצנ תשרפ
13.10.08-2532 תוכוס
30.5.08-2505 רבדמב תשרפ
6.6.08-2506 אשנ תשרפ
13.6.08-2507 ךתלעהב תשרפ
20.6.08-2508 חלש תשרפ
27.6.08-2509 חרק תשרפ
4.7.08-2510 תקח תשרפ
11.7.08-2511 קלב תשרפ
18.7.08-2512 סחנפ תשרפ
25.7.08-2513 תוטמ תשרפ
1.8.08-2514 יעסמ תשרפ