ד"סשת - ןויכרא - םילע
 
ארקיו תומש תישארב
26.3.04-2298 ארקיו
2.4.04-2299 וצ
16.4.04-2300 ינימש
23.4.04-2301 ערוצמ-עירזת
30.4.04-2302 םישדק-תומ ירחא
7.5.04-2303 רמא
14.5.04-2304 יתקחב-רהב
16.1.04-2288 תומש
23.1.04-2289 אראו
30.1.04-2290 אב
6.2.04-2291 חלשב
13.2.04-2292 ורתי
20.2.04-2293 םיטפשמ
27.2.04-2294 המורת
5.3.04-2295 הוצת
12.3.04-2296 אשת יכ
19.3.04-2297 ידוקפ-להקיו
24.10.03-2276 תישארב
31.10.032-2277 חנ
7.11.03-2278 ךל ךל
14.11.03-2279 אריו
21.11.03-2280 הרש ייח
28.11.03-2281 תודלות
5.12.03-2282 אציו
12.12.03-2283 חלשיו
19.12.03-2284 בשיו
26.12.03-2285 ץקמ
2.1.04-2286 שגיו
9.1.04-2287 יחיו
םירבד רבדמב
23.7.04-2314 םירבד
30.7.04-2315 ןנחתאו
6.8.04-2316 בקע
13.8.04-2317 האר
20.8.04-2318 םיטפש
27.8.04-2319 אצת יכ
3.9.04-2320 אבת יכ
10.9.04-2321 ךליו-םיבצנ
15.9.04-2322 הנשה שאר
24.9.04-2323 רופיכ םוי
21.5.04-2305 רבדמב
28.5.04-2306 אשנ
11.6.04-2308 ךל חלש
18.6.04-2309 חרק
25.6.04-2310 תקח
2.7.04-2311 קלב
9.7.04-2312 סחניפ
16.7.04-2313 יעסמ-תוטמ