הריציב תוליעפל הנדס

יתפרצ םירמ י"ע

2005 - ה"סשת חספ - הנדסב שדח

ויתוריצי לש םינוש תונונגס לע ועיפשה דציכו וסקיפ ולבפ לש וייחב תונוש תופוקת ריכהל םידמול הנדסב


הנדסב תוליעפה תורטמ

רויצל דע טוברשהמ ,םידליה לש רויצה יגשומ תוחתפתהב םינושה םיבלשה רחא בוקעל
.ירואיתה
.1
:תיתוזחה תונמאה תפשב םיגשומ תיינקה
.2
.םינושה םיווקה יגוס
   
.תוישפוח תורוצו תורדגומ תורוצ - תונושה תורוצה יגוס
   
.םהינווגו םינושה םיעבצה יגוס
   
.םינווגמ םירמוח י"ע םירצונה םינושה םימקרמה יגוס
   

:רמוחו רמוח לכב תוסנתה ךות םינוש הריצי ירמוח לש תונוכתה תרכהב יסיסב עדי תיינקה
.3
.ןמש יריג ,הוועש יריג
   
(ןבל -רוחש ינווג) תונורפעו םחיפ יריג
   
םיידי יעבצ
   
שאוג יעבצ
   
םימ יעבצ
   
קילירקא יעבצ
   

:תיטסלפ תונמאה תוסנתה
.4
יתיסרח רמוח
   
הנילטסלפ
   
ריינ תסיע
   
תואטורגב לוסיפ
   
סבגב לוסיפו הקיצי
   
ןרמחב טילבת
   

תונונגסב תימצע תוסנתה.תונמא ירפסו תונומת ךותמ םיעודי םינמא לש תוריצי םע תורכה
.םיעודי םינמא לש
.5

.ץע לע ירפכ רויצ
.6
תואמגוד יפל םינוש רויצ תונונס דומיל ,רויצה תארקל ץעה דוביע לש תונוש תוקינכט דומיל
םג םייקתמ ץע לע רויצ גוח) ץע לע רויצל םידעוימה םידחוימ םיעבצבו םילוחכמב תונותנ
.(םירגובמל
.ךרה ליגל תיגוגדפ היזכרמ םג תמייק הנדסב
   
.תואמגודו םידבועמ םאשונ - םיגחל תויוליעפו םינכת
   
.תידוהי תונמאו תויסלק תונמא תוריצי לש הרישע הירפס
   
.תוברתו הריציב תויוליעפל ס"היבל םינגל דויצ תשיכרל זכרמ
   
.עובש לכב םיעובק תועשו םימיב םימייקתמ םידליל םיגוחה
   
. תוצעייתהו תיעוצקמ תורפס תלאשה ,ןויעל ,תוינקל חותפ ישש םויב
   

םינמזומ םיניינעתמה