04/07/2022 -ל ןכדועמ דעסב םשג

13.00 העשב ןכדעתמ רתאה

מ"מ 0 ודרי (03/07/2022) לומתא
מ"מ . ודרי םינורחאה םימיה תשולשב
מ"מ ודרי הנועה תליחתמ
מ"מ ודרי הז ךיראת דע ,הרבעש הנשב


םירחא םיצוביק/םיבושיב םשג

ילוי םישדוח לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
םינש לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
19270
19261
ממוצע0
השנה
1959-1960101
1991-1992841
ממוצע386
השנה391

םישדוח יפל םשגה תוגלפתה
הרבעש הנש :לוגס - יתנש בר עצוממ :לוחכ
הנשה :בוהצ
םישדוח יפל הנשה םשגה רוזיפ


םויה דע 1920 תנשמ יתנש-בר תוגלפתה ףרג

הנוע לכ לש היינשה תיצחמה לש הנשה תא גציימ x -ה ריצב בותיכה

םירושע יפל םייתנש םיעצוממ
רבטצמ עצוממ עצוממ הנש דע הנשמ רושע
359 359 1962 1953 7 before today
378 398 1972 1963 6 before today
374 364 1982 1973 5 before today
388 432 1992 1983 4 before today
387 381 2002 1993 3 before today
382 360 2012 2003 2 before today
387 417 2022 2013 1 before today