22/01/2022 -ל ןכדועמ דעסב םשג

13.00 העשב ןכדעתמ רתאה

מ"מ 0 ודרי (21/01/2022) לומתא
מ"מ 7.3 ודרי םינורחאה םימיה תשולשב
מ"מ 197 ודרי הנועה תליחתמ
מ"מ 223 ודרי הז ךיראת דע ,הרבעש הנשב


םירחא םיצוביק/םיבושיב םשג

ראוני םישדוח לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
םינש לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
19630
1965347
ממוצע102
השנה114
1959-1960101
1991-1992841
ממוצע386
השנה197

םישדוח יפל םשגה תוגלפתה
הרבעש הנש :לוגס - יתנש בר עצוממ :לוחכ
הנשה :בוהצ
םישדוח יפל הנשה םשגה רוזיפ


םויה דע 1920 תנשמ יתנש-בר תוגלפתה ףרג

הנוע לכ לש היינשה תיצחמה לש הנשה תא גציימ x -ה ריצב בותיכה

םירושע יפל םייתנש םיעצוממ
רבטצמ עצוממ עצוממ הנש דע הנשמ רושע
394 394 1961 1952 םויה ינפל םירושע 7
382 371 1971 1962 םויה ינפל םירושע 6
382 380 1981 1972 םויה ינפל םירושע 5
380 377 1991 1982 םויה ינפל םירושע 4
387 412 2001 1992 םויה ינפל םירושע 3
383 366 2011 2002 םויה ינפל םירושע 2
389 425 2021 2012 םויה ינפל םירושע 1