24/01/2021 -ל ןכדועמ דעסב םשג

13.00 העשב ןכדעתמ רתאה

מ"מ 0 ודרי (23/01/2021) לומתא
מ"מ . ודרי םינורחאה םימיה תשולשב
מ"מ 223 ודרי הנועה תליחתמ
מ"מ 358 ודרי הז ךיראת דע ,הרבעש הנשב


םירחא םיצוביק/םיבושיב םשג

ראוני םישדוח לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
םינש לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
19630
1965347
ממוצע102
השנה52
1959-1960101
1991-1992841
ממוצע386
השנה223

םישדוח יפל םשגה תוגלפתה
הרבעש הנש :לוגס - יתנש בר עצוממ :לוחכ
הנשה :בוהצ
םישדוח יפל הנשה םשגה רוזיפ


םויה דע 1920 תנשמ יתנש-בר תוגלפתה ףרג

הנוע לכ לש היינשה תיצחמה לש הנשה תא גציימ x -ה ריצב בותיכה

םירושע יפל םייתנש םיעצוממ
רבטצמ עצוממ עצוממ הנש דע הנשמ רושע
382 382 1960 1951 םויה ינפל םירושע 7
377 371 1970 1961 םויה ינפל םירושע 6
383 395 1980 1971 םויה ינפל םירושע 5
376 356 1990 1981 םויה ינפל םירושע 4
383 411 2000 1991 םויה ינפל םירושע 3
383 384 2010 2001 םויה ינפל םירושע 2
388 414 2020 2011 םויה ינפל םירושע 1