26/10/2020 -ל ןכדועמ דעסב םשג

13.00 העשב ןכדעתמ רתאה

מ"מ 0 ודרי (25/10/2020) לומתא
מ"מ . ודרי םינורחאה םימיה תשולשב
מ"מ ודרי הנועה תליחתמ
מ"מ 5 ודרי הז ךיראת דע ,הרבעש הנשב


םירחא םיצוביק/םיבושיב םשג

רבוטקוא םישדוח לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
םינש לש הוושמ ףרג
הנשה ,עצוממ ,םומינימ ,םומיסכמ
19340
1988125
ממוצע15
השנה
1959-1960101
1991-1992841
ממוצע386
השנה

םישדוח יפל םשגה תוגלפתה
הרבעש הנש :לוגס - יתנש בר עצוממ :לוחכ
הנשה :בוהצ
םישדוח יפל הנשה םשגה רוזיפ


םויה דע 1920 תנשמ יתנש-בר תוגלפתה ףרג

הנוע לכ לש היינשה תיצחמה לש הנשה תא גציימ x -ה ריצב בותיכה

םירושע יפל םייתנש םיעצוממ
רבטצמ עצוממ עצוממ הנש דע הנשמ רושע
408 408 1959 1950 םויה ינפל םירושע 7
384 360 1969 1960 םויה ינפל םירושע 6
376 361 1979 1970 םויה ינפל םירושע 5
376 374 1989 1980 םויה ינפל םירושע 4
384 419 1999 1990 םויה ינפל םירושע 3
385 391 2009 2000 םויה ינפל םירושע 2
387 396 2020 2010 םויה ינפל םירושע 1