(קימולש :ןחל ,אפיל :םילימ) קלופ הרש יפמ הליפתל תעכ םיניזאמ םתא