(יזנהו קימולש :ןחל ,טרב הדוהי :םילימ) דעס תקהל ןבתמה רישל תעכ םיניזאמ םתא