דעס תקהל יפמ ףתושמה ךוניחה רישל תעכ םיניזאמ םתא
(ןמיה םוחנ :ןחל ,טרב הדוהי :םילימ)