(ינווי :ןחל ,טרב הדוהי :םילימ) דעס תקהל יפמ ןתפרה רישל תעכ םיניזאמ םתא