"ונביכשה" -לו "ףקות הנתנתו" -ל םיניזאמ םתא
ל"ז ואדנל יצנב יפמ
(1988) ח"משת'ה ןסינב 'טב רטפנ