(טרב הדוהי :םילימ) דעס תקהל הקירפ ןרותל תעכ םיניזאמ םתא