(ינווי :ןחל ,טרב הדוהי :םילימ) הבהא רישל תעכ םיניזאמ םתא
,םוק קימולשו דרהנרב יזנה םירש - לאמשמ
.םוק רירפצו (דרהנרב) ענרב ןרוא ,םהינב םירש - ןימימ
ןיקמיס ימר ןגנמ תונומתה יתשב