(ןמייה םוחנ :ןחל) דעס תקהל הלוע רחשל תעכ םיניזאמ םתא