(ידיסח :ןחל ,טרב הדוהי :םילימ) דעס תקהל תבשה רישל תעכ םיניזאמ םתא