(הרורד :ןחל ,טרב הדוהי :םילימ) הרורדו ה'צנח יפמ ילש דעסל תעכ םיניזאמ םתא