םידליהו הלהקמה יפמ ךל דעסל תעכ םיניזאמ םתא
(אפיל :םילימ) יש הנבו סוארק תירונ - רישב וחתפ